Prevenció de riscos


Oferim un sistema de gestió de la prevenció complet i de garanties. Vetllem per la salut i seguretat dels treballadors, alhora que donem resposta a les exigències legals en matèria de prevenció de riscos laborals.

Oferim serveis específics per cobrir les necessitats de qualsevol empresa amb independència del sector al qual pertanyi.

La principal activitat de Previntegral és actuar com a servei de prevenció en les cinc especialitats:

Més de 100 professionals al seu servei.

El coneixement que tenim de la matèria, la trajectòria i experiència acumulada i l'equip multidisciplinar existent, ens permet donar resposta a les necessitats més específiques i que suposin un major grau d'especialització.

Més de 100 professionals al seu servei

Apliquem un conjunt de tècniques i procediments amb l'objectiu de detectar, eliminar o minimitzar el risc que es produeixi un accident laboral.

Els nostres tècnics especialitzats detecten i avaluen els possibles riscos als quals poden estar exposats els treballadors, alhora que proposen les actuacions necessàries per aconseguir el millor entorn laboral.

1. Emergències

Implementem els serveis en relació amb la prevenció i l'actuació davant de situacions d'emergències; com l'elaboració de plans d'autoprotecció i/o d'emergència, l'organització i l'assessorament per a simulacres, la realització d'estudis de senyalització, la implantació de plànols, l'organització i execució d'activitats formatives específiques, mitjançant cursos teòrics i pràctics, entre d'altres.

2. Construcció

Tot i que treballem per a qualsevol sector, hem implementat eines específiques per donar resposta a les necessitats particulars d'un dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals: la construcció.

Oferim diferents serveis per prevenir qualsevol dels actors en una obra:

 • Elaboració d'estudis de seguretat i salut
 • Elaboració de plans de seguretat i salut
 • Elaboració d'avaluacions per a obres sense projectes d'execució
 • Desenvolupament de tasques de coordinació de seguretat en obra
 • Desenvolupament de tasques com a recurs preventiu a l'obra
 • Desenvolupament de tasques d'assessorament i seguiment a l'obra
 • Inspeccions de seguretat
 • Assistències tècniques

3. Maquinària

Els nostres clients tenen a la seva disposició un servei d'avaluació i certificació de maquinària per acomplir el RD 1215/1997.

Dissenyem propostes, apliquem i coordinem plans específics d'avaluació i control per combatre qualsevol risc o situació que pugui afectar a la salut de les persones.


Resolem i donem solucions davant situacions que requereixen normatives específiques:


1. Soroll


El soroll és un dels riscos que es manifesta de forma més freqüent en l'àmbit laboral, per aquesta raó és considerat com un risc higiènic permanent per a la salut dels treballadors.


Realitzem avaluacions del nivell d'exposició al soroll, que afecta els diferents llocs de treball de l'empresa. En cas de ser necessari, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de soroll (RD 286/2006), proposem mesures preventives i/o correctives.2. Il·luminació


La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que els treballadors disposin de condicions de visibilitat adequades per poder circular-hi i desenvolupar-hi les seves activitats, sense que suposi un risc per a la seva seguretat i salut.


Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells d'il·luminació de les zones de treball de l'empresa i determinem si és necessària l'adopció de mesures preventives o correctores, adequades amb la legislació vigent.3. Agents químics


La presència d'agents químics (pols respirable, fums, soldadura, sílice, amiant, estirè, etc.), en un lloc de treball, on el treballador n'estigui en contacte, pot suposar un risc greu per a la seva salut.Realitzem avaluacions i anàlisis qualitatives dels contaminants químics per tal d'identificar els agents químics perillosos, analitzar-los, avaluar-los i, si és necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques, segons la normativa vigent (RD 374/2001).4. Agents biològicsEls contaminants biològics, a diferència dels químics i físics, són organismes amb un cicle de vida determinat, amb la capacitat de reproduir-se o transmetre material genètic. Aquests poden provocar malalties de tipus infecciós o parasitari.Realitzem estudis específics amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos, la naturalesa dels agents biològics i el grup al qual pertanyen, d'acord amb el RD 664/1997. I, en cas de ser necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques.5. Estrès tèrmicQuan l'exposició a la calor (en forns, foneries, feines al sol, etc.) o al fred (en cambres de congelació, per exemple) és molt intensa, poden desenvolupar-se patologies agudes, que apareixen de manera relativament brusca i que necessiten una actuació immediata.Realitzem estudis específics amb l'objectiu de mesurar les variables ambientals (temperatura, humitat, velocitat de l'aire, etc.) i l'estrès tèrmic en el cas que convingui crear mesures preventives i/o correctives específiques.6. VibracionsL'exposició laboral a les vibracions, normalment, va associada a dos tipus de situacions: la utilització d'eines manuals accionades mecànicament i la conducció de vehicles pesants o que circulen per paviments no dissenyats específicament per al trànsit de vehicles.

Realitzem estudis específics amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos que puguin derivar-se de l'exposició dels treballadors a vibracions mecàniques del tipus mà-braç (per la utilització d'eines manuals accionades mecànicament) i/o del tipus cos sencer (per conducció de vehicles pesants, per exemple) d'acord amb el RD 1311/2005. I, en cas de ser necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques.

Realitzem avaluacions específiques de riscos ergonòmics (NIOSH, OWA, REBA, ERGO IBV, OCRA, etc.) per integrar l'ergonomia a les empreses. D'aquesta forma es disminueixen els riscos d'aparició de lesions, a causa de la manipulació manual de càrregues, postures forçades i/o moviments repetitius.

1. Manipulació manual de càrregues

La manipulació manual de càrregues és una tasca freqüent en molts sectors de l'activitat laboral, des de la indústria pesant fins al sector sanitari, passant per tota classe d'indústries i serveis.

La càrrega física derivada de les tasques que comporten manipulació manual de càrregues (aixecament, transport manual, arrossegament i empenta de pesos, etc.) és un dels factors principals en l'aparició de lesions musculoesquelètiques. Aquestes, fan referència a una de les patologies de més perseverança entre la població treballadora.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells de risc ergonòmic en les zones de treball de l'empresa, que comporten manipulació manual de càrregues. En cas de ser necessari, és important l'adopció de mesures preventives i/o correctives.

2. Moviments repetitius

L'exposició continuada a tasques que requereixen una repetició de moviments (cicles de treball molt repetitius, amb moviments ràpids de petits grups musculars i tendinosos) és un altre dels factors de risc de lesions musculoesquelètiques. A més, aquestes es poden agreujar en funció de la força necessària per fer la tasca, també per les postures que s'adopten mentre es desenvolupa (postures forçades i mantingudes de canell o d'espatlles, per exemple), o bé per la relació entre el període de treball i descans, principalment en feines que es realitzen a baixes temperatures.

3. Postures forçades

La realització de tasques que comporten moviments corporals o postures forçades (com mantenir la mateixa postura durant un temps prolongat, la flexió del tronc, la rotació axial, la flexió del coll, les inclinacions laterals, inferiors o superiors, etc.) són un factor important de risc de lesions musculoesquelètiques.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells de risc ergonòmic de les zones de treball de l'empresa i, si és necessària, l'adopció de mesures preventives i/o correctives d'acord amb la legislació vigent.

4. Ergooficines

En moltes organitzacions i empreses, hi ha ambients d'oficina on es treballa amb ordinadors. Aquesta situació ha comportat la necessitat de desenvolupar una estratègia específica d'ergonomia, destinada a la prevenció i control de tots els factors de risc ergonòmic relacionats amb les tasques d'oficina.

Realitzem estudis i avaluacions específiques que analitzen diversos factors que poden suposar un risc per al treballador en relació amb l'ordinador, la cadira, la taula, els accessoris, l'entorn i els factors ambientals, com la il·luminació i el soroll. A partir d'aquesta anàlisi, determinem si és necessària la proposta d'alternatives de millora per a aquests ambients.

Apliquem tot un conjunt de tècniques i procediments amb l'objectiu d'aconseguir el millor entorn laboral possible.1. Avaluació de riscos laboralsEl concepte de factors psicosocials fa referència a aquelles condicions que són presents en una situació laboral i que estan directament relacionades amb l'organització, el contingut i la realització de la tasca. Aquestes condicions poden afectar tant al benestar o a la salut, física, psíquica o social, del treballador com en el desenvolupament de la feina.
L'elecció de la metodologia d'avaluació (FSICO, COPSOQ/ ISTAS 21, WONT, etc.) i de la tècnica o tècniques que s'han d'aplicar en un estudi de factors psicosocials dependrà, sobretot, del problema en concret, els objectius que es persegueixin i el col·lectiu al qual s'han d'aplicar.2. Intervenció psicosocialLa intervenció psicosocial es basa en l'aplicació de mesures derivades de l'avaluació psicosocial. Aquestes mesures estan orientades als comportaments i estan dissenyades específicament per als riscos que es pretenen evitar o minimitzar en l'entorn laboral al qual s'han d'aplicar.Segons l'àmbit d'actuació, les mesures concretes per a la intervenció psicosocial es poden agrupar en: • Intervenció sobre l'organització del treball: definició/aclariment de competències, gestió participativa, reunions de treball efectives, gestió de la comunicació, entrenament en treball en equip, etc.

 • Intervenció sobre el contingut de la tasca: rotació de llocs, ampliació i enriquiment de tasques, etc.

 • Intervenció sobre les relacions personals: millora de les habilitats socials, resolució de conflictes, mediació, etc.3. Protocol de prevenció d'assetjamentLa salvaguarda de la dignitat, el dret a la integritat moral i a la no-discriminació apareixen garantits en la Constitució Espanyola, en la normativa de la Unió Europea i a l'Estatut dels Treballadors. En cas de la seva desprotecció, és una font de risc en el creixement de les empreses.A Previntegral ajudem a establir el procediment per a la prevenció i actuació en cas d'assetjament moral, sexual, i per raons de sexe o violència a la feina.

Vols que t’ajudem en la prevenció de riscos laborals dels teus treballadors?

Omple i envia'ns el següent formulari i
t'atendrem tan aviat com ens sigui possible

Nom i cognoms
Tèlefon
Empresa
Email
Motiu
Enviar

La professionalitat ens dona confiança

Disposem de les millors certificacions i homologacions

*/?>