Prevenció de riscos per al sector ramader

El sector ramader presenta múltiples “realitats” i especificacions que varien en funció del tipus de bestiar i dels productes derivats que se’n vulgui obtenir.

Previntegral posa a disposició del sector recursos específics adaptats tant al tipus de bestiar (ramaderia bovina, ovina, porcina...) com als diferents productes que se’n vulgui obtenir (carn, llet, ous, cuirs, llana, mel...) i a les característiques de les explotacions (dimensions, produccions combinades...).

Des Previntegral t’ajudarem a controlar els riscos més comuns d’aquest sector, com ara

  • Brucel·losi (zoonosi): és una malaltia endèmica del nostre país que afecta especialment vaques, cabres i ovelles, i que pot ser contagiosa per a les persones que treballen en contacte amb aquests animals.
  • Risc d’intoxicació de purins: els dipòsits de purins i tots els llocs on en pot haver es consideren zones confinades, sempre que siguin espais o recintes amb ventilació natural desfavorable on es poden acumular contaminants tòxics, inflamables o explosius, o bé amb una atmosfera deficient en oxigen i que no estan pensats per a un ús continuat de persones.
  • Riscos d’accidents amb animals de granja: moltes activitats relacionades amb la ramaderia obliguen a treballar en contacte amb els animals, ja sigui per donar-los menjar, per ajudar-los a parir, per inseminar-los, per controlar el seu estat de salut o la seva gestació i lactància. La proximitat amb animals pot comportar lesions que de vegades poden ser importants.
  • Riscos de caiguda de sitges de torre: la missió de les sitges torre de les granges és la de reserva transitòria de l’aliment dels animals. Aquests sitges tenen normalment unes escales de gat per accedir a la part alta i són l’origen del principal risc d’aquesta instal·lació: la caiguda en altura.
  • Risc de contacte amb línies elèctriques que passen a prop de les sitges de pinso: quan als voltants de la sitja torre d’una granja hi ha un línia elèctrica aèria, ha un risc important que el transportista de pinsos pugui electrocutar-se en les tasques prèvies a la descàrrega de pinso.

A Previntegral t’ajudarem a complir amb totes les obligacions de la Llei de prevenció de riscos laborals perquè puguis garantir la seguretat de la teva empresa i la dels teus treballadors.