Canal Ètic de Previntegral Group

Des de Previntegral Group posem a disposició de tots els nostres grups d'interès (clients, contractistes, proveïdors i altres tercers amb els quals mantinguem una relació de negoci) aquest canal intern d'informació, a través del qual poden comunicar, de manera CONFIDENCIAL i directa, qualsevol incompliment de la legalitat, qualsevol incompliment de la legalitat de la normativa interna de la normativa interna del qual tinguin sospita o coneixement i que pugui implicar no només la comissió d'un delicte, sinó també, conductes irregulars, poc ètiques o inadequades.

A Previntegral Group estem fermament compromesos amb el compliment normatiu i comptem amb una sòlida cultura ètica que guia totes les nostres activitats i decisions. Per això,promovem una política de tolerància zero i rebuig absolut davant de la comissió de qualsevol pràctica il·lícita o delictiva al si de la nostra organització.

El funcionament del Canal Ètic és regulat mitjançant el Reglament del Canal Ètic, que garanteix la màxima seguretat i confidencialitat respecte la identitat del denunciant i a tota la informació obtinguda en la tramitació de les denúncies, així com l'observació en tot moment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. De la mateixa manera, garanteix la indemnitat i la protecció del denunciant davant de qualsevol tipus de represàlia com a conseqüència de la interposició d'una denúncia de bona fe.


COM ES FORMULA UNA DENÚNCIA

Podeu fer clic al botó ”Denunciar” i tramitar la vostra denúncia a través del nostre formulari de denúncia.

Denunciar

qr-codigo-etico

Si voleu mantenir una reunió presencial, envieu-nos un correu a l‘adreça canaletic@previntegral.com i concertarem una cita.

Per poder analitzar la situació objecte de denúncia i gestionar-la correctament, necessitarem que, com a mínim, faciliteu la següent informació:

  • Una explicació específica i detallada dels fets, identificant-hi la/les persona/es que hi està/estan involucrada/es
  • Data en què es va produir o s'ha estat produint el fet.
  • De manera opcional, documents, arxius o altres informacions que es considerin rellevants per a l'avaluació i la resolució del cas.
  • Dades de contacte per a qualsevol informació addicional.

La informació aportada ha de ser concreta i el més completa possible per a una gestió efectiva del cas.