Ergonomia

La ergonomia estudia l’adaptació entre l’entorn de treball i les persones que ocupen un lloc de treball.

Realitzem avaluacions específiques de riscos ergonòmics (NIOSH, OWA, REBA, ERGO IBV, OCRA, etc.) per integrar l'ergonomia a les empreses. D'aquesta forma es disminueixen els riscos d'aparició de lesions, a causa de la manipulació manual de càrregues, postures forçades i/o moviments repetitius.

1. Manipulació manual de càrregues

La manipulació manual de càrregues és una tasca freqüent en molts sectors de l'activitat laboral, des de la indústria pesant fins al sector sanitari, passant per tota classe d'indústries i serveis.

La càrrega física derivada de les tasques que comporten manipulació manual de càrregues (aixecament, transport manual, arrossegament i empenta de pesos, etc.) és un dels factors principals en l'aparició de lesions musculoesquelètiques. Aquestes, fan referència a una de les patologies de més perseverança entre la població treballadora.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells de risc ergonòmic en les zones de treball de l'empresa, que comporten manipulació manual de càrregues. En cas de ser necessari, és important l'adopció de mesures preventives i/o correctives.

2. Moviments repetitius

L'exposició continuada a tasques que requereixen una repetició de moviments (cicles de treball molt repetitius, amb moviments ràpids de petits grups musculars i tendinosos) és un altre dels factors de risc de lesions musculoesquelètiques. A més, aquestes es poden agreujar en funció de la força necessària per fer la tasca, també per les postures que s'adopten mentre es desenvolupa (postures forçades i mantingudes de canell o d'espatlles, per exemple), o bé per la relació entre el període de treball i descans, principalment en feines que es realitzen a baixes temperatures.

3. Postures forçades

La realització de tasques que comporten moviments corporals o postures forçades (com mantenir la mateixa postura durant un temps prolongat, la flexió del tronc, la rotació axial, la flexió del coll, les inclinacions laterals, inferiors o superiors, etc.) són un factor important de risc de lesions musculoesquelètiques.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells de risc ergonòmic de les zones de treball de l'empresa i, si és necessària, l'adopció de mesures preventives i/o correctives d'acord amb la legislació vigent.

4. Ergooficines

En moltes organitzacions i empreses, hi ha ambients d'oficina on es treballa amb ordinadors. Aquesta situació ha comportat la necessitat de desenvolupar una estratègia específica d'ergonomia, destinada a la prevenció i control de tots els factors de risc ergonòmic relacionats amb les tasques d'oficina.

Realitzem estudis i avaluacions específiques que analitzen diversos factors que poden suposar un risc per al treballador en relació amb l'ordinador, la cadira, la taula, els accessoris, l'entorn i els factors ambientals, com la il·luminació i el soroll. A partir d'aquesta anàlisi, determinem si és necessària la proposta d'alternatives de millora per a aquests ambients.