Cursos de formació de Prevenció de riscos

A Formintegral disposem d'una àmplia oferta formativa per a diferents sectors:

1. CONSTRUCCIÓ

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector de la construcció, serà contemplada al VI Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DEL METALL (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector de la construcció, serà contemplada a l'acord estatal del sector del metall.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DE LA FUSTA I DEL MOBLE (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector de la fusta i el moble, serà la que es preveu a l'acord sobre el reglament de la targeta professional de la construcció per al sector de la fusta i el moble.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DEL VIDRE I LA RETOLACIÓ (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector del vidre, serà la que es preveu en el conveni col·lectiu per a les indústries extractives, de vidre i ceràmiques, i també per al comerç exclusivista dels mateixos materials.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR FORESTAL

Segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, sobre la prevenció de riscos laborals, els treballadors han de disposar de la formació teoricopràctica suficient per conèixer i evitar els riscos del seu lloc de treball.

Així mateix, el dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la seguretat forestal. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector forestal, serà contemplada en la Resolució EMO/634/2013.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR MINER ORDRE ITC/1316/2008

Mitjançant l'Ordre ITC/13162008, del 7 de maig, s'aprova la instrucció tècnica complementària 02.1.02, "Formació preventiva per a l'exercici del lloc de treball", del reglament general de normes bàsiques de seguretat minera. Aquesta regulació té per objecte la regulació de la formació professional mínima en matèria de seguretat i salut laboral que han de tenir, amb caràcter obligatori, els treballadors/es al seu lloc de treball habitual en centres adscrits a activitats mineres.

· FORMACIÓ EXIGIDA AL II CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE LA INDÚSTRIA, LA TECNOLOGIA I ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL

El II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall estableix un sistema d'acreditació de la formació preventiva que han de rebre els treballadors del sector del metall que treballen en àrees de producció i/o manteniment, oficines i amb funcions de direcció i nivell bàsic. A més, manté les formacions establertes en el primer conveni del metall per a treballadors que realitzen feines en obres de construcció. Així mateix, s'estableix una formació de reciclatge que s'impartirà periòdicament cada 3 anys.

 

2. UTILITZACIÓ D'EQUIPS I MAQUINÀRIA

· SEGURETAT EN L'ÚS DE PONTS GRUA

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de ponts grua, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DEL TRACTOR

Aquest curs té com a principal objectiu facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de tractors, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE PALA CARREGADORA

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de pala carregadora, segons estableix l'article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5, del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE RETROEXCAVADORA

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de retroexcavadora, segons estableix l'article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5, del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de carretons elevadors, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de plataformes elevadores mòbils de personal, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

 

3. ESPECÍFICS

· SEGURETAT EN TREBALLS LOTO (LOCK OUT/TAG OUT)

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs de manteniment que impliquin desenergitzar instal·lacions, mitjançant procediments de consignació, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i reglaments relacionats amb aquests tipus de treballs.

· SEGURETAT EN TREBALLS EN ALTURA

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs en altura, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generen artificialment les situacions més comunes de treballs en altura, perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències i es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica.

· SEGURETAT DE TREBALLS EN ATMOSFERA ATEX

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs en atmosferes explosives, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'annex II del RD 681/2003, del 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives al lloc de treball.

· ATEX: ENTRENAMENT ESPECÍFIC PER PERSONES OPERATIVES

Formació específica per a treballs en atmosferes explosives previstes a la norma UNE-EN-60.079-14, 17 i 19.

· ATEX: ENTRENAMENT ESPECÍFIC PER PERSONES RESPONSABLES

Formació específica per a treballs en atmosferes explosives prevista a la norma UNE-EN-60.079-14, 17 i 19.

· AMIANT: TREBALLS ESPECÍFICS

Curs derivat de les obligacions de formació de riscos específics del lloc de treball previstes al RD 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

· SEGURETAT EN TREBALLS VERTICALS

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs verticals, segons estableix l'article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generen artificialment les situacions més comunes de treballs verticals, perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències. Es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica.

· SEGURETAT EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

En aquest curs es descriuen i s'analitzen els procediments de seguretat necessaris per entrar en espais confinats de tota classe. Es generen artificialment els espais confinats perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències. Es compta amb tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica, com trípode de rescat i descens, equips de respiració autònoms i semiautònoms, equips de rescat, ventilació/extracció d'aire, detectors de 4 gasos, entre d'altres.

 

4. NIVELL BÀSIC

· CURS NIVELL BÀSIC RD 39/97 (50 H)

El curs bàsic en prevenció de riscos laborals prepara i habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. Es tracta de dotar el treballador de les capacitats i les habilitats necessàries, per poder col·laborar en la gestió de la prevenció i la protecció de riscos laborals. Aquest curs es duu a terme amb la realització de les funcions corresponents al nivell bàsic i sobre la base del contingut mínim del programa de formació, per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic, d'acord amb l'annex IV del reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/9, de 17 de gener).

· CURS NIVELL BÀSIC RD 39/97 (30 H)

El curs bàsic en prevenció de riscos laborals que prepara i habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. Es tracta de dotar el treballador de les capacitats i les habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció i la protecció de riscos laborals. Aquest curs es duu a terme amb la realització de les funcions corresponents al nivell bàsic i sobre la base del contingut mínim del programa de formació, per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic, d'acord amb l'annex IV del reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/9, de 17 de gener).

 

5. EMERGÈNCIES I PRIMERS AUXILIS

· EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI)

El novembre de 1995 va entrar en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, que, en el seu article 20, estableix que l'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si escau, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.

· EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI)

El novembre de 1995 va entrar en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, que, en el seu article 20, estableix que l'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si escau, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.

· EMERGÈNCIES: EQUIPS PRIMERS AUXILIS (PA)

El novembre de 1995 va entrar en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, que en el seu article 20, estableix que l'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si escau, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.

· ÚS EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERA)

Aquest curs està enfocat des d'un punt de vista teoricopràctic i s'hi faran diverses pràctiques amb equips de respiració autònoma (ERA), per a diferents escenaris d'emergència.

· ÚS D'EXTINTORS

El curs està enfocat des d'un punt de vista teoricopràctic, i s'hi faran diferents pràctiques amb els extintors de pols ABC i de CO2 amb la safata de pràctiques.

· FORMACIÓ DE BASE EN SUPORT VITAL BÀSIC I L'ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)

Aquest curs consta d'una formació de 6 hores presencials amb part teòrica i part pràctica. És dinàmic i participatiu i pretén despertar entre els usuaris l'interès pel qual es treballa i resolent els dubtes i les inquietuds que els sorgeixin, en relació amb els temes que es desenvolupen durant l'acció formativa.

· FORMACIÓ CONTINUADA EN SUPORT VITAL BÀSIC I L'ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)

Aquest curs consta d'una formació de 2 hores presencials amb part teòrica i part pràctica. És dinàmic i participatiu i pretén despertar entre els usuaris l'interès pel qual es treballa, resolent els dubtes i les inquietuds que els sorgeixin, en relació amb els temes que es desenvolupen durant l'acció formativa.

 

6. SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

· MANIPULACIÓ D'ALIMENTS D'ALT RISC

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors la formació i la informació necessaris, per a garantir la seguretat i la qualitat dels aliments que manipulen, segons estableix el Reglament (CE) 852/2004.

· MANIPULACIÓ D'ALIMENTS DE BAIX RISC

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors la formació i la informació necessaris, per a garantir la seguretat i la qualitat dels aliments que manipulen, segons estableix el Reglament (CE) 852/2004.

· MANIPULACIÓ D'ALIMENTS + GESTIÓ D'INFORMACIÓ D'AL·LÈRGENS

Aquest curs pretén oferir una formació transversal i general en el sector de l'alimentació, cobrint dos aspectes clau sobre seguretat alimentària: la gestió de la manipulació d'aliments, pel que fa a contaminacions alimentàries; i la gestió de la manipulació d'aliments, pel que fa al control de la presència d'al·lèrgens.

· GESTIÓ D'INFORMACIÓ D'AL·LÈRGENS

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors i als empresaris la formació i la informació necessaris, perquè puguin informar els seus clients de la presència d'al·lèrgens en els aliments, segons marca el RD 126/2015.

 

7. AGRICULTURA - AGROPECUÀRIA

· FORMACIÓ PER A LA CAMPANYA DE LA FRUITA DAVANT LA COVID-19

Si un treballador/a no disposa de la formació i la informació en prevenció de riscos laborals específica per al seu lloc de treball, serà considerat una infracció greu amb la corresponent sanció.
Amb l’objectiu de facilitar-li el compliment d’aquesta obligació legal, des de Previntegral li oferim els canals següents:

Descarregar document

· FITOSANITARIS: NIVELL BÀSIC

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.

· FITOSANITARIS: NIVELL QUALIFICAT

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat.

· BENESTAR ANIMAL

Els cursos de benestar animal s'adrecen als professionals de la ramaderia que volen millorar el benestar físic dels animals que acullen a les seves explotacions, amb la finalitat de l'acompliment de la Normativa Decret 253/2008, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal a la comunitat autònoma de Catalunya.

· FORMACIÓ INTEGRAL ESCORXADORS

Aquest curs està dividit en diferents temàtiques relacionades amb els sistemes de gestió que l'organització té implantats, com ara seguretat alimentària, medi ambient, responsabilitat social corporativa, benestar animal, prevenció de riscos i sistema de qualitat.

· BIOCIDA D'ÚS RAMADER

La utilització de biocides és necessària amb la finalitat de controlar els organismes nocius per a la salut humana o animal, però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient per les seves propietats intrínseques i pautes corresponents.

Aquesta formació s'efectua per tal d'acomplir a la normativa de la Unió Europea, que regula l'aplicació segura dels biocides en l'àmbit ramader.

 

8. TRANSPORT

· CAP – FORMACIÓ CONTÍNUA (35 H)

Aquesta és una formació obligatòria que han de fer tots els conductors professionals, tant del transport de viatgers com de mercaderies per carretera, i que habilita per exercir la professió dels qui posseeixin el permís de conduir C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. El Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a conductors acredita, juntament amb el permís de conducció, l'aptitud professional de qui l'ha obtingut. Per fer-ho, s'estableix una nova formació obligatòria amb un doble vessant: qualificació inicial i formació contínua de 35?h, cada cinc anys.

9. GERIATRIA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

· MOBILITZACIÓ DE PACIENTS

Un dels principals riscos dels pacients, durant les transferències, són les caigudes, una part de les quals es produeix per una mala maniobra en la mobilització del pacient. A més, una mobilització realitzada amb males pràctiques també pot provocar lesions musculoesquelètiques al professional. La metodologia del curs és, fonamentalment, pràctica, ja que pretén l'adquisició de destresa tècnica per a la realització de les mobilitzacions; la demostració de les tècniques, mitjançant una pràctica realitzada pel professor; i a finalment, la repetició de les tècniques per part de l'alumnat, posant-se indistintament de cuidador i de pacient.

· CONTENCIÓ MECÀNICA I SUBJECCIÓ DE PACIENTS

L'objectiu de la contenció és immobilitzar el pacient (de forma total o parcial), per evitar situacions que posin en risc la seva integritat física, la dels companys i la del seu entorn. La contenció mecànica s'ha d'entendre com un seguit de "mètodes extraordinaris, només tolerables davant d'aquelles situacions d'emergència que comportin una amenaça urgent o immediata per a la integritat física del pacient o de tercers, i que no puguin substituir-se per altres mitjans". Si cal immobilització, el seguiment d'unes normes protocol·litzades serà de gran utilitat per al control de la situació.

 

10. EMPRESA SALUDABLE

· EL BENESTAR EN EL LLOC DE TREBALL

Aquest curs pretén oferir una orientació estratègica conjunta a empreses, treballadors i professionals que tenen com a objectiu cuidar les persones i fomentar el benestar en els llocs de treball. Tenir cura de la salut també és important per a un bon equilibri físic i mental.

· RISC CARDIOVASCULAR

La malaltia cardiovascular se situa com a primera causa de mortalitat en el nostre àmbit, cosa que podria evitar-se amb un retorn a l'estil de vida més saludable. És per aquest motiu, que aquest curs pretén oferir una orientació cap al camí de la prevenció amb un millor control dels factors de risc cardiovascular.

 

11. GESTIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

· SISTEMES DE GESTIÓ I PREVENCIÓ (Oshas 18001)

Ohsas 18001 és una norma britànica reconeguda internacionalment i que estableix els requisits per a la implementació d'un sistema de gestió de la seguretat i la salut a la feina, en aquelles organitzacions que voluntàriament ho desitgin. Aquest sistema de gestió de seguretat i salut ocupacional està orientat a la identificació i control de riscos i a l'adopció de les mesures necessàries per prevenir l'aparició d'accidents.

· GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

Aquest curs té com a objectiu principal formar els responsables en la gestió diària de la prevenció de riscos laborals dins l'empresa, de manera que estiguin capacitats per realitzar, tant la gestió dels requisits documentals com la gestió pràctica que es produeixi dins d'empresa.

 

12. CONSCIENCIACIÓ I CULTURA PREVENTIVA

· BDA: BEFORE – DURING - AFTER

BDA (Before During After) són les sigles en anglès d'abans, durant i després, i fan referència a les parts de l'activitat formativa. En una primera part, es descriu com les persones perceben els riscos i per què el factor humà representa gairebé el 100% de les causes dels accidents. En una segona part, un membre dels Bombers de la Generalitat explica les seves experiències personals en la realització de rescats. Finalment, i en una tercera part, un treballador, que ha patit un accident, dóna el seu testimoni.

· CULTURA PREVENTIVA ORGANITZACIONAL

En aquesta activitat formativa, es descriuen les principals causes dels accidents, la importància de la cultura preventiva com a eina per evitar-los i com treballar el factor humà, focalitzant l'atenció a treballar la cultura preventiva de l'organització i la integració de la seva política preventiva en tots els seus nivells jeràrquics.

· SENSIBILITZA'T AMB LA PREVENCIÓ

Un dels elements clau per millorar l'efectivitat de la prevenció a l'empresa és la conscienciació, la implicació i l'assoliment dels coneixements per part dels treballadors.

 

13. IDIOMES

· BUSINESS (ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, RUS I ROMANÈS)

Actualment és imprescindible tenir un coneixement segur i eficaç dels idiomes en tots els sectors empresarials. Tant els que s'encarreguen de trobar noves oportunitats de negoci, com aquells que treballen en el departament d'atenció al client i els responsables de recursos humans. Tots ells necessiten solucions concretes i adaptades a les seves necessitats per adquirir la fluïdesa necessària i fer front a qualsevol situació laboral.

 

14. ALTRES

· DEFENSA PERSONAL

La defensa personal fa referència a un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu principal aturar o repel·lir una acció ofensiva, que s'efectua contra una altra persona o contra un mateix. Per poder aplicar aquesta disciplina, de manera adequada, s'han de conèixer les principals tècniques de defensa personal i les característiques de cadascuna.

· SEGURETAT EN LA LLAR EN PISOS DE LLOGUER SOCIAL

En els últims anys, les administracions públiques es troben que han de gestionar, cada vegada més, pisos de lloguer social destinats a persones en situació d'emergència i risc d'exclusió residencial. Aquest col·lectiu té unes característiques molt heterogènies quant a hàbits de vida i percepció de la seguretat en l'ambient familiar.