Higiene Industrial

Dissenyem propostes, apliquem i coordinem plans específics d'avaluació i control per combatre qualsevol risc o situació que pugui afectar a la salut de les persones.

Resolem i donem solucions davant situacions que requereixen normatives específiques:

1. Soroll

El soroll és un dels riscos que es manifesta de forma més freqüent en l'àmbit laboral, per aquesta raó és considerat com un risc higiènic permanent per a la salut dels treballadors.

Realitzem avaluacions del nivell d'exposició al soroll, que afecta els diferents llocs de treball de l'empresa. En cas de ser necessari, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de soroll (RD 286/2006), proposem mesures preventives i/o correctives.

2. Il·luminació

La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que els treballadors disposin de condicions de visibilitat adequades per poder circular-hi i desenvolupar-hi les seves activitats, sense que suposi un risc per a la seva seguretat i salut.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells d'il·luminació de les zones de treball de l'empresa i determinem si és necessària l'adopció de mesures preventives o correctores, adequades amb la legislació vigent.

3. Agents químics

La presència d'agents químics (pols respirable, fums, soldadura, sílice, amiant, estirè, etc.), en un lloc de treball, on el treballador n'estigui en contacte, pot suposar un risc greu per a la seva salut.

Realitzem avaluacions i anàlisis qualitatives dels contaminants químics per tal d'identificar els agents químics perillosos, analitzar-los, avaluar-los i, si és necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques, segons la normativa vigent (RD 374/2001).

4. Agents biològics

Els contaminants biològics, a diferència dels químics i físics, són organismes amb un cicle de vida determinat, amb la capacitat de reproduir-se o transmetre material genètic. Aquests poden provocar malalties de tipus infecciós o parasitari.

Realitzem estudis específics amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos, la naturalesa dels agents biològics i el grup al qual pertanyen, d'acord amb el RD 664/1997. I, en cas de ser necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques.

5. Estrès tèrmic

Quan l'exposició a la calor (en forns, foneries, feines al sol, etc.) o al fred (en cambres de congelació, per exemple) és molt intensa, poden desenvolupar-se patologies agudes, que apareixen de manera relativament brusca i que necessiten una actuació immediata.

Realitzem estudis específics amb l'objectiu de mesurar les variables ambientals (temperatura, humitat, velocitat de l'aire, etc.) i l'estrès tèrmic en el cas que convingui crear mesures preventives i/o correctives específiques.

6. Vibracions

L'exposició laboral a les vibracions, normalment, va associada a dos tipus de situacions: la utilització d'eines manuals accionades mecànicament i la conducció de vehicles pesants o que circulen per paviments no dissenyats específicament per al trànsit de vehicles.

Realitzem estudis específics amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos que puguin derivar-se de l'exposició dels treballadors a vibracions mecàniques del tipus mà-braç (per la utilització d'eines manuals accionades mecànicament) i/o del tipus cos sencer (per conducció de vehicles pesants, per exemple) d'acord amb el RD 1311/2005. I, en cas de ser necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques.