Riscos Psicosocials a l'empresa

Apliquem tot un conjunt de tècniques i procediments amb l'objectiu d'aconseguir el millor entorn laboral possible.

1. Avaluació de riscos psicosocial

El concepte de factors psicosocials fa referència a aquelles condicions que són presents en una situació laboral i que estan directament relacionades amb l'organització, el contingut i la realització de la tasca. Aquestes condicions poden afectar tant al benestar o a la salut, física, psíquica o social, del treballador com en el desenvolupament de la feina.
L'elecció de la metodologia d'avaluació (FSICO, COPSOQ/ ISTAS 21, WONT, etc.) i de la tècnica o tècniques que s'han d'aplicar en un estudi de factors psicosocials dependrà, sobretot, del problema en concret, els objectius que es persegueixin i el col·lectiu al qual s'han d'aplicar.

2. Intervenció psicosocial

La intervenció psicosocial es basa en l'aplicació de mesures derivades de l'avaluació psicosocial. Aquestes mesures estan orientades als comportaments i estan dissenyades específicament per als riscos que es pretenen evitar o minimitzar en l'entorn laboral al qual s'han d'aplicar.

Segons l'àmbit d'actuació, les mesures concretes per a la intervenció psicosocial es poden agrupar en:

  • Intervenció sobre l'organització del treball: definició/aclariment de competències, gestió participativa, reunions de treball efectives, gestió de la comunicació, entrenament en treball en equip, etc.
  • Intervenció sobre el contingut de la tasca: rotació de llocs, ampliació i enriquiment de tasques, etc.
  • Intervenció sobre les relacions personals: millora de les habilitats socials, resolució de conflictes, mediació, etc.

3. Protocol de prevenció d'assetjament

La salvaguarda de la dignitat, el dret a la integritat moral i a la no-discriminació apareixen garantits en la Constitució Espanyola, en la normativa de la Unió Europea i a l'Estatut dels Treballadors. En cas de la seva desprotecció, és una font de risc en el creixement de les empreses.

A Previntegral ajudem a establir el procediment per a la prevenció i actuació en cas d'assetjament moral, sexual, i per raons de sexe o violència a la feina.