Reconeixements mèdics

Els reconeixements mèdics es realitzen a partir de l’estudi de l’avaluació de riscos laborals del lloc de treball, fase en la qual el metge del treball assigna els protocols mèdics en funció dels riscos identificats.

Quin és el principal objectiu de la revisió mèdica?

Detectar precoçment si la salut dels treballadors es veu afectada per l'exposició d'algun risc en el seu lloc de treball i actuar de manera preventiva proposant mesures.

    RECOLLIDA I REVISIÓ DE DADES

 Revisió o emplenament de les dades personals i signatura del consentiment informat de cessió de dades personals.

    ANAMNESI

Anamnesi general: antecedents laborals, familiars i personals (malalties, intervencions), hàbits tòxics, tractaments, estat vacunal, inclusió en programes de promoció de la salut, etc.

Anamnesi específica: associada als protocols mèdics definits en el lloc de treball. Dirigida a conèixer l’existència de símptomes relacionats amb la feina.

      EXPLORACIÓ FÍSICA

Exploració física general: revisió general (aparell respiratori, cardiocirculatori, locomotor, etc.) per obtenir informació precisa del funcionament general o dels indicis de malalties.

Exploració física segons protocols: inclou aquelles maniobres necessàries per avaluar la repercussió sobre l’organisme de l’exposició a un determinat risc laboral.

    PROVES COMPLEMENTÀRIES

Proves instrumentades que permeten valorar l’estat general i específic. Es realitzen a tot el personal:

 • Somatometria: pes, talla, índex de massa corporal (IMC).
 • Tensió arterial i pols.
 • Control de visió: agudesa visual i cromàtica.
 • Audiometria.
 • Espirometria.
 • Electrocardiograma (ECG).

Proves complementàries específiques. Es determinen en funció dels protocols mèdics específics derivats dels riscs del lloc de treball.

    ANALÍTICA DE SANG

Els paràmetres generals que s’analitzen són:

 • Hemograma complet.
 • Bioquímica: glucosa, creatinina, urea, colesterol total, colesterol d’HDL, colesterol d’LDL, triglicèrids, perfil hepàtic, proteïna C reactiva.
 • Paràmetres específics (sang i/o orina). En funció dels protocols mèdics del lloc de treball, es poden analitzar altres paràmetres.

Preguntes freqüents

Cada quant de temps s’ha de fer el reconeixement?

 • A l’inici de la relació laboral. Per garantir l’estat de salut del treballador.
 • En el moment de reprendre una feina després de baixes prolongades. Sempre que la salut del treballador se n’ha vist afectada, l’empresa pot demanar-li que es faci el reconeixement per garantir la seva bona salut i la dels companys.
 • Quan hi ha un canvi de lloc de treball dins de la mateixa empresa. Sempre que suposi riscos específics per a la salut.
 • Reconeixements periòdics. Depèn de cada lloc dels treballadors. Pot variar d’un any o fins i tot cada tres.

En quin horari s’ha de fer el reconeixement?

Sempre dins l’horari laboral. En cas que se citi el treballador fora de la jornada laboral, l’empresa està obligada a compensar aquest temps.

Qui rebrà els resultats del reconeixement?

Sempre el treballador. Els detalls dels estudis i les proves realitzades les rebrà el treballador.

Coneixerà l’empresari els resultats del reconeixement?

L’empresari únicament rebrà un document en el qual s’informa si el treballador és o no apte per al lloc de treball. Cal estar-ne segur, perquè els reconeixements mèdics estan sota l’empara de la confidencialitat que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades.