Evaluació de riscos i seguretat en el treball

Apliquem un conjunt de tècniques i procediments amb l'objectiu de detectar, eliminar o minimitzar el risc que es produeixi un accident laboral.

Els nostres tècnics especialitzats detecten i avaluen els possibles riscos als quals poden estar exposats els treballadors, alhora que proposen les actuacions necessàries per aconseguir el millor entorn laboral.

1. Emergències

Implementem els serveis en relació amb la prevenció i l'actuació davant de situacions d'emergències; com l'elaboració de plans d'autoprotecció i/o d'emergència, l'organització i l'assessorament per a simulacres, la realització d'estudis de senyalització, la implantació de plànols, l'organització i execució d'activitats formatives específiques, mitjançant cursos teòrics i pràctics, entre d'altres.

2. Construcció

Tot i que treballem per a qualsevol sector, hem implementat eines específiques per donar resposta a les necessitats particulars d'un dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals: la construcció.

Oferim diferents serveis per prevenir qualsevol dels treballadors en una obra:

  • Elaboració d'estudis de seguretat i salut
  • Elaboració de plans de seguretat i salut
  • Elaboració d'avaluacions per a obres sense projectes d'execució
  • Desenvolupament de tasques de coordinació de seguretat en obra
  • Desenvolupament de tasques com a recurs preventiu a l'obra
  • Desenvolupament de tasques d'assessorament i seguiment a l'obra
  • Inspeccions de seguretat
  • Assistències tècniques

3. Maquinària

Els nostres clients tenen a la seva disposició un servei d'avaluació i certificació de maquinària per acomplir el RD 1215/1997.