Manresa


Delegacions

El nostre equip de la delegació de Manresa t'atendrà i estarà a la teva disposició per donar-te la informació que necessitis, sobre els nostres serveis de prevenció de riscos laborals.

Responsable d'oficina:

Carolina Herrero Ruiz

Contacte

Av. dels Dolors, 34, 08243 Manresa, Barcelona

938 75 46 90

Vols contactar
amb l’oficina de Manresa?

Omple i envia’ns el següent formulari i en breu t’atendrem

Carolina Herrero Ruiz, responsable oficina Manresa

Nom i cognoms
Tèlefon
Empresa
Email
Motiu
Enviar

La professionalitat ens dona confiança

Disposem de les millors certificacions i homologacions

img cartell

Prevenció de riscos

Apliquem un conjunt de tècniques i procediments amb l'objectiu de detectar, eliminar o minimitzar el risc que es produeixi un accident laboral.

Els nostres tècnics especialitzats detecten i avaluen els possibles riscos als quals poden estar exposats els treballadors, alhora que proposen les actuacions necessàries per aconseguir el millor entorn laboral.

1. Emergències

Implementem els serveis en relació amb la prevenció i l'actuació davant de situacions d'emergències; com l'elaboració de plans d'autoprotecció i/o d'emergència, l'organització i l'assessorament per a simulacres, la realització d'estudis de senyalització, la implantació de plànols, l'organització i execució d'activitats formatives específiques, mitjançant cursos teòrics i pràctics, entre d'altres.

2. Construcció

Tot i que treballem per a qualsevol sector, hem implementat eines específiques per donar resposta a les necessitats particulars d'un dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals: la construcció.

Oferim diferents serveis per prevenir qualsevol dels actors en una obra:

 • Elaboració d'estudis de seguretat i salut
 • Elaboració de plans de seguretat i salut
 • Elaboració d'avaluacions per a obres sense projectes d'execució
 • Desenvolupament de tasques de coordinació de seguretat en obra
 • Desenvolupament de tasques com a recurs preventiu a l'obra
 • Desenvolupament de tasques d'assessorament i seguiment a l'obra
 • Inspeccions de seguretat
 • Assistències tècniques

3. Maquinària

Els nostres clients tenen a la seva disposició un servei d'avaluació i certificació de maquinària per acomplir el RD 1215/1997.

Dissenyem propostes, apliquem i coordinem plans específics d'avaluació i control per combatre qualsevol risc o situació que pugui afectar a la salut de les persones.


Resolem i donem solucions davant situacions que requereixen normatives específiques:


1. Soroll


El soroll és un dels riscos que es manifesta de forma més freqüent en l'àmbit laboral, per aquesta raó és considerat com un risc higiènic permanent per a la salut dels treballadors.


Realitzem avaluacions del nivell d'exposició al soroll, que afecta els diferents llocs de treball de l'empresa. En cas de ser necessari, i d'acord amb la normativa vigent en matèria de soroll (RD 286/2006), proposem mesures preventives i/o correctives.2. Il·luminació


La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que els treballadors disposin de condicions de visibilitat adequades per poder circular-hi i desenvolupar-hi les seves activitats, sense que suposi un risc per a la seva seguretat i salut.


Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells d'il·luminació de les zones de treball de l'empresa i determinem si és necessària l'adopció de mesures preventives o correctores, adequades amb la legislació vigent.3. Agents químics


La presència d'agents químics (pols respirable, fums, soldadura, sílice, amiant, estirè, etc.), en un lloc de treball, on el treballador n'estigui en contacte, pot suposar un risc greu per a la seva salut.Realitzem avaluacions i anàlisis qualitatives dels contaminants químics per tal d'identificar els agents químics perillosos, analitzar-los, avaluar-los i, si és necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques, segons la normativa vigent (RD 374/2001).4. Agents biològicsEls contaminants biològics, a diferència dels químics i físics, són organismes amb un cicle de vida determinat, amb la capacitat de reproduir-se o transmetre material genètic. Aquests poden provocar malalties de tipus infecciós o parasitari.Realitzem estudis específics amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos, la naturalesa dels agents biològics i el grup al qual pertanyen, d'acord amb el RD 664/1997. I, en cas de ser necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques.5. Estrès tèrmicQuan l'exposició a la calor (en forns, foneries, feines al sol, etc.) o al fred (en cambres de congelació, per exemple) és molt intensa, poden desenvolupar-se patologies agudes, que apareixen de manera relativament brusca i que necessiten una actuació immediata.Realitzem estudis específics amb l'objectiu de mesurar les variables ambientals (temperatura, humitat, velocitat de l'aire, etc.) i l'estrès tèrmic en el cas que convingui crear mesures preventives i/o correctives específiques.6. VibracionsL'exposició laboral a les vibracions, normalment, va associada a dos tipus de situacions: la utilització d'eines manuals accionades mecànicament i la conducció de vehicles pesants o que circulen per paviments no dissenyats específicament per al trànsit de vehicles.

Realitzem estudis específics amb l'objectiu d'identificar i avaluar els riscos que puguin derivar-se de l'exposició dels treballadors a vibracions mecàniques del tipus mà-braç (per la utilització d'eines manuals accionades mecànicament) i/o del tipus cos sencer (per conducció de vehicles pesants, per exemple) d'acord amb el RD 1311/2005. I, en cas de ser necessari, procedir a la presa de mesures preventives i/o correctives específiques.

Realitzem avaluacions específiques de riscos ergonòmics (NIOSH, OWA, REBA, ERGO IBV, OCRA, etc.) per integrar l'ergonomia a les empreses. D'aquesta forma es disminueixen els riscos d'aparició de lesions, a causa de la manipulació manual de càrregues, postures forçades i/o moviments repetitius.

1. Manipulació manual de càrregues

La manipulació manual de càrregues és una tasca freqüent en molts sectors de l'activitat laboral, des de la indústria pesant fins al sector sanitari, passant per tota classe d'indústries i serveis.

La càrrega física derivada de les tasques que comporten manipulació manual de càrregues (aixecament, transport manual, arrossegament i empenta de pesos, etc.) és un dels factors principals en l'aparició de lesions musculoesquelètiques. Aquestes, fan referència a una de les patologies de més perseverança entre la població treballadora.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells de risc ergonòmic en les zones de treball de l'empresa, que comporten manipulació manual de càrregues. En cas de ser necessari, és important l'adopció de mesures preventives i/o correctives.

2. Moviments repetitius

L'exposició continuada a tasques que requereixen una repetició de moviments (cicles de treball molt repetitius, amb moviments ràpids de petits grups musculars i tendinosos) és un altre dels factors de risc de lesions musculoesquelètiques. A més, aquestes es poden agreujar en funció de la força necessària per fer la tasca, també per les postures que s'adopten mentre es desenvolupa (postures forçades i mantingudes de canell o d'espatlles, per exemple), o bé per la relació entre el període de treball i descans, principalment en feines que es realitzen a baixes temperatures.

3. Postures forçades

La realització de tasques que comporten moviments corporals o postures forçades (com mantenir la mateixa postura durant un temps prolongat, la flexió del tronc, la rotació axial, la flexió del coll, les inclinacions laterals, inferiors o superiors, etc.) són un factor important de risc de lesions musculoesquelètiques.

Realitzem avaluacions específiques per determinar els nivells de risc ergonòmic de les zones de treball de l'empresa i, si és necessària, l'adopció de mesures preventives i/o correctives d'acord amb la legislació vigent.

4. Ergooficines

En moltes organitzacions i empreses, hi ha ambients d'oficina on es treballa amb ordinadors. Aquesta situació ha comportat la necessitat de desenvolupar una estratègia específica d'ergonomia, destinada a la prevenció i control de tots els factors de risc ergonòmic relacionats amb les tasques d'oficina.

Realitzem estudis i avaluacions específiques que analitzen diversos factors que poden suposar un risc per al treballador en relació amb l'ordinador, la cadira, la taula, els accessoris, l'entorn i els factors ambientals, com la il·luminació i el soroll. A partir d'aquesta anàlisi, determinem si és necessària la proposta d'alternatives de millora per a aquests ambients.

Apliquem tot un conjunt de tècniques i procediments amb l'objectiu d'aconseguir el millor entorn laboral possible.1. Avaluació de riscos laboralsEl concepte de factors psicosocials fa referència a aquelles condicions que són presents en una situació laboral i que estan directament relacionades amb l'organització, el contingut i la realització de la tasca. Aquestes condicions poden afectar tant al benestar o a la salut, física, psíquica o social, del treballador com en el desenvolupament de la feina.
L'elecció de la metodologia d'avaluació (FSICO, COPSOQ/ ISTAS 21, WONT, etc.) i de la tècnica o tècniques que s'han d'aplicar en un estudi de factors psicosocials dependrà, sobretot, del problema en concret, els objectius que es persegueixin i el col·lectiu al qual s'han d'aplicar.2. Intervenció psicosocialLa intervenció psicosocial es basa en l'aplicació de mesures derivades de l'avaluació psicosocial. Aquestes mesures estan orientades als comportaments i estan dissenyades específicament per als riscos que es pretenen evitar o minimitzar en l'entorn laboral al qual s'han d'aplicar.Segons l'àmbit d'actuació, les mesures concretes per a la intervenció psicosocial es poden agrupar en: • Intervenció sobre l'organització del treball: definició/aclariment de competències, gestió participativa, reunions de treball efectives, gestió de la comunicació, entrenament en treball en equip, etc.

 • Intervenció sobre el contingut de la tasca: rotació de llocs, ampliació i enriquiment de tasques, etc.

 • Intervenció sobre les relacions personals: millora de les habilitats socials, resolució de conflictes, mediació, etc.3. Protocol de prevenció d'assetjamentLa salvaguarda de la dignitat, el dret a la integritat moral i a la no-discriminació apareixen garantits en la Constitució Espanyola, en la normativa de la Unió Europea i a l'Estatut dels Treballadors. En cas de la seva desprotecció, és una font de risc en el creixement de les empreses.A Previntegral ajudem a establir el procediment per a la prevenció i actuació en cas d'assetjament moral, sexual, i per raons de sexe o violència a la feina.

Medicina del treball

La salut i el benestar dels treballadors no només són importants per si mateixes, sinó que són factors imprescindibles i essencials per a la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de les empreses.
A més del valor que té per si sola, la medicina del treball dóna sentit a la resta d'especialitats preventives.Particularitzem el servei tenint en compte cada persona i cada sensibilitat, aspecte que ens permet detectar qualsevol patologia, tant si deriva de la feina com de situacions externes.Planifiquem activitats anuals en medicina del treball

Realitzem reconeixements mèdics específics segons el lloc de treball

Realitzem proves específiques complementàries

Proposem i realitzem altres proves mèdiques preventives recomanables i creem un pla de salut específic per a cada empresa

Dissenyem protocols específics

Orientem als treballadors a través de l'educació sanitària, perquè modifiquin conductes, hàbits i costums perjudicials per a la salut.

Dissenyem i col·laborem en l’aplicació de programes de salut específics (tabac, sobrepès, risc cardiovascular...)

Duem a terme una atenció continuada i un seguiment de qualsevol estat de salut

Alertem sobre les possibles situacions de risc en aquells punts determinants de l'empresa, mitjançant tècniques epidemiològiquesLa medicina del treball està garantida amb la nostra branca de vigilància de la salut CMPUSALUS, formada per un grup mèdic multidisciplinari, que compta amb un gran nombre de professionals experts en les diferents
especialitats mèdiques per a tractar qualsevol incidència o patologia. A més, disposa de centres mèdics propis, unitats mòbils i laboratoris propis.

L'objectiu principal de la vigilància de la salut és la protecció de la salut, amb la finalitat de promoure la prevenció de malalties derivades del treball. Dins de l'àrea de vigilància de la salut, l'activitat més realitzada i coneguda és el reconeixement mèdic, atès que el seu contingut està detectat, valorat i ajustat als riscos inherents al lloc de treball.

Des de Previntegral apostem per totes aquelles proves que ens donen informació de possibles complicacions o malalties. Aquestes proves ens ajuden a fer campanyes de salut a les empreses amb la finalitat de millorar la salut dels treballadors.

Per poder dur a terme una prevenció integral, treballem en la creació de plans de salut basats en el procés de la promoció de la salut. Aquest procés permet que les persones incrementin el control sobre la seva salut i puguin millorar-la. Es tracta d'un concepte evolutiu que engloba estils de vida i altres factors socials, mediambientals i individuals que contribueixen a la salut.

Ser una organització saludable va més enllà del compliment de les obligacions legals que li pertanyen en matèria de seguretat i salut laboral. Per aquest motiu, des de Previntegral donem molta rellevància a aquest nou canvi d'expectatives dins del món de la prevenció. Apostem per aquest model d'organització on els treballadors es preocupen per la seva salut, fet que es tradueix en una font de beneficis per a l'organització.

Enginyeria

A Previntegral desenvolupem projectes en l'àmbit de l'enginyeria, així com:

Tractament d'instal·lacions amb risc de legionel·losi. És a dir, actuem en la prevenció i control d'instal·lacions amb sistemes de distribució d'aigua sanitària, equips de refredament, torres de refrigeració, condensadors, etc.
Redacció de projectes integrals en indústries, edificació i obra civil, eficiència energètica, tramitacions tècniques i medi ambientals, etc.
Legalització d'instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització), instal·lacions de gas, instal·lacions de productes petrolífers, instal·lacions de productes químics, aparells a pressió (compressors i calderins), instal·lacions frigorífiques, entre d'altres.
Implantació/legalització d'activitats i llicències ambientals: noves, existents no legalitzades, ampliacions…

A Previntegral també efectuem la implementació de sistemes APPCC/HACCP en diferents nivells:
Assessorament, redacció i implantació de sistemes APPCC/HACCP (prerequisits, anàlisis de perills i punts de control crític de l'activitat)

Implantació de manuals d'autocontrol i bones praxis

Auditories internes higienicosanitàries

Assessorament o elaboració d'etiquetatge i fitxes tècniques de productes elaborats

Implementació de sistemes de traçabilitat en la cadena alimentària i homologació de proveïdors

Formacions per implementar el sistema APPCC, com la manipulació d'aliments, gestió d'al·lèrgens, entre d'altres

Curs de benestar animal en ramaderia, transport i escorxadors

Servei d'enginyeria a mida en el que adaptem les diferents necessitats dels clients, des de la definició fins a les certificacions finals

Formació

Elaborem plans formatius a mida. Analitzem i assessorem les empreses en matèria de formació.

No hi ha empreses completament iguals, ni tampoc persones: totes tenen unes particularitats o característiques que les fan diferents de la resta.

És per això que no totes les formacions han de ser iguals, ni totes les persones o totes les empreses necessiten la mateixa formació.

L’eina que posem a disposició del client per poder cercar l’acció formativa més adient, l’optimització dels recursos destinats a formació i l’augment de la competitivitat, tant de les persones com de les empreses, és l’elaboració de plans formatius.

A Formintegral disposem d'una àmplia oferta formativa per a diferents sectors:· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector de la construcció, serà contemplada al VI Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DEL METALL (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector de la construcció, serà contemplada a l'acord estatal del sector del metall.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DE LA FUSTA I DEL MOBLE (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector de la fusta i el moble, serà la que es preveu a l'acord sobre el reglament de la targeta professional de la construcció per al sector de la fusta i el moble.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DEL VIDRE I LA RETOLACIÓ (TPC)

El dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector del vidre, serà la que es preveu en el conveni col·lectiu per a les indústries extractives, de vidre i ceràmiques, i també per al comerç exclusivista dels mateixos materials.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR FORESTAL

Segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, sobre la prevenció de riscos laborals, els treballadors han de disposar de la formació teoricopràctica suficient per conèixer i evitar els riscos del seu lloc de treball.

Així mateix, el dia 18 d'octubre de 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la seguretat forestal. Aquesta llei exigeix que les empreses, que vulguin contractar o ser contractades, han d'acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i també dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, destinada a les empreses del sector forestal, serà contemplada en la Resolució EMO/634/2013.

· FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR MINER ORDRE ITC/1316/2008

Mitjançant l'Ordre ITC/13162008, del 7 de maig, s'aprova la instrucció tècnica complementària 02.1.02, "Formació preventiva per a l'exercici del lloc de treball", del reglament general de normes bàsiques de seguretat minera. Aquesta regulació té per objecte la regulació de la formació professional mínima en matèria de seguretat i salut laboral que han de tenir, amb caràcter obligatori, els treballadors/es al seu lloc de treball habitual en centres adscrits a activitats mineres.

· FORMACIÓ EXIGIDA AL II CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE LA INDÚSTRIA, LA TECNOLOGIA I ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL

El II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall estableix un sistema d'acreditació de la formació preventiva que han de rebre els treballadors del sector del metall que treballen en àrees de producció i/o manteniment, oficines i amb funcions de direcció i nivell bàsic. A més, manté les formacions establertes en el primer conveni del metall per a treballadors que realitzen feines en obres de construcció. Així mateix, s'estableix una formació de reciclatge que s'impartirà periòdicament cada 3 anys.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE PONTS GRUA

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de ponts grua, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DEL TRACTOR

Aquest curs té com a principal objectiu facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de tractors, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE PALA CARREGADORA


Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de pala carregadora, segons estableix l'article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5, del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE RETROEXCAVADORA

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de retroexcavadora, segons estableix l'article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5, del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de carretons elevadors, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en la manipulació segura de plataformes elevadores mòbils de personal, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'article 5 del RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l'ús d'equips de treball.

· SEGURETAT EN TREBALLS LOTO (LOCK OUT/TAG OUT)

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs de manteniment que impliquin desenergitzar instal·lacions, mitjançant procediments de consignació, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i reglaments relacionats amb aquests tipus de treballs.

· SEGURETAT EN TREBALLS EN ALTURA

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs en altura, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generen artificialment les situacions més comunes de treballs en altura, perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències i es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica.

· SEGURETAT DE TREBALLS EN ATMOSFERA ATEX

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs en atmosferes explosives, segons estableix l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals; i l'annex II del RD 681/2003, del 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives al lloc de treball.

· ATEX: ENTRENAMENT ESPECÍFIC PER PERSONES OPERATIVES

Formació específica per a treballs en atmosferes explosives previstes a la norma UNE-EN-60.079-14, 17 i 19.

· ATEX: ENTRENAMENT ESPECÍFIC PER PERSONES RESPONSABLES

Formació específica per a treballs en atmosferes explosives prevista a la norma UNE-EN-60.079-14, 17 i 19.

· AMIANT: TREBALLS ESPECÍFICS

Curs derivat de les obligacions de formació de riscos específics del lloc de treball previstes al RD 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

· SEGURETAT EN TREBALLS VERTICALS

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació, en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs verticals, segons estableix l'article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generen artificialment les situacions més comunes de treballs verticals, perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències. Es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica.

· SEGURETAT EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

En aquest curs es descriuen i s'analitzen els procediments de seguretat necessaris per entrar en espais confinats de tota classe. Es generen artificialment els espais confinats perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències. Es compta amb tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica, com trípode de rescat i descens, equips de respiració autònoms i semiautònoms, equips de rescat, ventilació/extracció d'aire, detectors de 4 gasos, entre d'altres.

· CURS NIVELL BÀSIC RD 39/97 (50 H)

El curs bàsic en prevenció de riscos laborals prepara i habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. Es tracta de dotar el treballador de les capacitats i les habilitats necessàries, per poder col·laborar en la gestió de la prevenció i la protecció de riscos laborals. Aquest curs es duu a terme amb la realització de les funcions corresponents al nivell bàsic i sobre la base del contingut mínim del programa de formació, per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic, d'acord amb l'annex IV del reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/9, de 17 de gener).

· CURS NIVELL BÀSIC RD 39/97 (30 H)

El curs bàsic en prevenció de riscos laborals que prepara i habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. Es tracta de dotar el treballador de les capacitats i les habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció i la protecció de riscos laborals. Aquest curs es duu a terme amb la realització de les funcions corresponents al nivell bàsic i sobre la base del contingut mínim del programa de formació, per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic, d'acord amb l'annex IV del reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/9, de 17 de gener).

· EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI)

El novembre de 1995 va entrar en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, que, en el seu article 20, estableix que l'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si escau, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.

· EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI)

El novembre de 1995 va entrar en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, que, en el seu article 20, estableix que l'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si escau, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.

· EMERGÈNCIES: EQUIPS PRIMERS AUXILIS (PA)

El novembre de 1995 va entrar en vigor la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, que en el seu article 20, estableix que l'empresari, tenint en compte les dimensions i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. Amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si escau, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.

· ÚS EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERA)

Aquest curs està enfocat des d'un punt de vista teoricopràctic i s'hi faran diverses pràctiques amb equips de respiració autònoma (ERA), per a diferents escenaris d'emergència.

· ÚS D'EXTINTORS

El curs està enfocat des d'un punt de vista teoricopràctic, i s'hi faran diferents pràctiques amb els extintors de pols ABC i de CO2 amb la safata de pràctiques.

· FORMACIÓ DE BASE EN SUPORT VITAL BÀSIC I L'ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)

Aquest curs consta d'una formació de 6 hores presencials amb part teòrica i part pràctica. És dinàmic i participatiu i pretén despertar entre els usuaris l'interès pel qual es treballa i resolent els dubtes i les inquietuds que els sorgeixin, en relació amb els temes que es desenvolupen durant l'acció formativa.

· FORMACIÓ CONTINUADA EN SUPORT VITAL BÀSIC I L'ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)

Aquest curs consta d'una formació de 2 hores presencials amb part teòrica i part pràctica. És dinàmic i participatiu i pretén despertar entre els usuaris l'interès pel qual es treballa, resolent els dubtes i les inquietuds que els sorgeixin, en relació amb els temes que es desenvolupen durant l'acció formativa.

· MANIPULACIÓ D'ALIMENTS D'ALT RISC

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors la formació i la informació necessaris, per a garantir la seguretat i la qualitat dels aliments que manipulen, segons estableix el Reglament (CE) 852/2004.

· MANIPULACIÓ D'ALIMENTS DE BAIX RISC

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors la formació i la informació necessaris, per a garantir la seguretat i la qualitat dels aliments que manipulen, segons estableix el Reglament (CE) 852/2004.

· MANIPULACIÓ D'ALIMENTS + GESTIÓ D'INFORMACIÓ D'AL·LÈRGENS

Aquest curs pretén oferir una formació transversal i general en el sector de l'alimentació, cobrint dos aspectes clau sobre seguretat alimentària: la gestió de la manipulació d'aliments, pel que fa a contaminacions alimentàries; i la gestió de la manipulació d'aliments, pel que fa al control de la presència d'al·lèrgens.

· GESTIÓ D'INFORMACIÓ D'AL·LÈRGENS

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors i als empresaris la formació i la informació necessaris, perquè puguin informar els seus clients de la presència d'al·lèrgens en els aliments, segons marca el RD 126/2015.

· FITOSANITARIS: NIVELL BÀSIC

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.

· FITOSANITARIS: NIVELL QUALIFICAT

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat.

· BENESTAR ANIMAL

Els cursos de benestar animal s'adrecen als professionals de la ramaderia que volen millorar el benestar físic dels animals que acullen a les seves explotacions, amb la finalitat de l'acompliment de la Normativa Decret 253/2008, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal a la comunitat autònoma de Catalunya.

· FORMACIÓ INTEGRAL ESCORXADORS

Aquest curs està dividit en diferents temàtiques relacionades amb els sistemes de gestió que l'organització té implantats, com ara seguretat alimentària, medi ambient, responsabilitat social corporativa, benestar animal, prevenció de riscos i sistema de qualitat.

· BIOCIDA D'ÚS RAMADER

La utilització de biocides és necessària amb la finalitat de controlar els organismes nocius per a la salut humana o animal, però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient per les seves propietats intrínseques i pautes corresponents.

Aquesta formació s'efectua per tal d'acomplir a la normativa de la Unió Europea, que regula l'aplicació segura dels biocides en l'àmbit ramader.

· CAP – FORMACIÓ CONTÍNUA (35 H)

Aquesta és una formació obligatòria que han de fer tots els conductors professionals, tant del transport de viatgers com de mercaderies per carretera, i que habilita per exercir la professió dels qui posseeixin el permís de conduir C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. El Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a conductors acredita, juntament amb el permís de conducció, l'aptitud professional de qui l'ha obtingut. Per fer-ho, s'estableix una nova formació obligatòria amb un doble vessant: qualificació inicial i formació contínua de 35?h, cada cinc anys.

· MOBILITZACIÓ DE PACIENTS

Un dels principals riscos dels pacients, durant les transferències, són les caigudes, una part de les quals es produeix per una mala maniobra en la mobilització del pacient. A més, una mobilització realitzada amb males pràctiques també pot provocar lesions musculoesquelètiques al professional. La metodologia del curs és, fonamentalment, pràctica, ja que pretén l'adquisició de destresa tècnica per a la realització de les mobilitzacions; la demostració de les tècniques, mitjançant una pràctica realitzada pel professor; i a finalment, la repetició de les tècniques per part de l'alumnat, posant-se indistintament de cuidador i de pacient.

· CONTENCIÓ MECÀNICA I SUBJECCIÓ DE PACIENTS

L'objectiu de la contenció és immobilitzar el pacient (de forma total o parcial), per evitar situacions que posin en risc la seva integritat física, la dels companys i la del seu entorn. La contenció mecànica s'ha d'entendre com un seguit de "mètodes extraordinaris, només tolerables davant d'aquelles situacions d'emergència que comportin una amenaça urgent o immediata per a la integritat física del pacient o de tercers, i que no puguin substituir-se per altres mitjans". Si cal immobilització, el seguiment d'unes normes protocol·litzades serà de gran utilitat per al control de la situació.

· EL BENESTAR EN EL LLOC DE TREBALL

Aquest curs pretén oferir una orientació estratègica conjunta a empreses, treballadors i professionals que tenen com a objectiu cuidar les persones i fomentar el benestar en els llocs de treball. Tenir cura de la salut també és important per a un bon equilibri físic i mental.

· RISC CARDIOVASCULAR

La malaltia cardiovascular se situa com a primera causa de mortalitat en el nostre àmbit, cosa que podria evitar-se amb un retorn a l'estil de vida més saludable. És per aquest motiu, que aquest curs pretén oferir una orientació cap al camí de la prevenció amb un millor control dels factors de risc cardiovascular.

· SISTEMES DE GESTIÓ I PREVENCIÓ (Oshas 18001)

Ohsas 18001 és una norma britànica reconeguda internacionalment i que estableix els requisits per a la implementació d'un sistema de gestió de la seguretat i la salut a la feina, en aquelles organitzacions que voluntàriament ho desitgin. Aquest sistema de gestió de seguretat i salut ocupacional està orientat a la identificació i control de riscos i a l'adopció de les mesures necessàries per prevenir l'aparició d'accidents.

· GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

Aquest curs té com a objectiu principal formar els responsables en la gestió diària de la prevenció de riscos laborals dins l'empresa, de manera que estiguin capacitats per realitzar, tant la gestió dels requisits documentals com la gestió pràctica que es produeixi dins d'empresa.

· BDA: BEFORE – DURING - AFTER

BDA (Before During After) són les sigles en anglès d'abans, durant i després, i fan referència a les parts de l'activitat formativa. En una primera part, es descriu com les persones perceben els riscos i per què el factor humà representa gairebé el 100% de les causes dels accidents. En una segona part, un membre dels Bombers de la Generalitat explica les seves experiències personals en la realització de rescats. Finalment, i en una tercera part, un treballador, que ha patit un accident, dóna el seu testimoni.

· CULTURA PREVENTIVA ORGANITZACIONAL

En aquesta activitat formativa, es descriuen les principals causes dels accidents, la importància de la cultura preventiva com a eina per evitar-los i com treballar el factor humà, focalitzant l'atenció a treballar la cultura preventiva de l'organització i la integració de la seva política preventiva en tots els seus nivells jeràrquics.

· SENSIBILITZA'T AMB LA PREVENCIÓ

Un dels elements clau per millorar l'efectivitat de la prevenció a l'empresa és la conscienciació, la implicació i l'assoliment dels coneixements per part dels treballadors.

· BUSINESS (ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY, RUS I ROMANÈS)

Actualment és imprescindible tenir un coneixement segur i eficaç dels idiomes en tots els sectors empresarials. Tant els que s'encarreguen de trobar noves oportunitats de negoci, com aquells que treballen en el departament d'atenció al client i els responsables de recursos humans. Tots ells necessiten solucions concretes i adaptades a les seves necessitats per adquirir la fluïdesa necessària i fer front a qualsevol situació laboral.

· DEFENSA PERSONAL

La defensa personal fa referència a un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu principal aturar o repel·lir una acció ofensiva, que s'efectua contra una altra persona o contra un mateix. Per poder aplicar aquesta disciplina, de manera adequada, s'han de conèixer les principals tècniques de defensa personal i les característiques de cadascuna.

· SEGURETAT EN LA LLAR EN PISOS DE LLOGUER SOCIAL

En els últims anys, les administracions públiques es troben que han de gestionar, cada vegada més, pisos de lloguer social destinats a persones en situació d'emergència i risc d'exclusió residencial. Aquest col·lectiu té unes característiques molt heterogènies quant a hàbits de vida i percepció de la seguretat en l'ambient familiar.

A Formintegral desenvolupem i impartim diferents formacions adreçades a tots els sectors empresarials. En el següent calendari, es poden consultar les diferents formacions i escollir la que millor s'adapta a les necessitats del client.

Sense cap tipus de compromís
Ir a LinkedIn