Prevenció de Riscos Laborals pel Sector de la Construcció

A Previntegral som especialistes en prevenció de riscos laborals per al sector de la construcció, ens avala una llarga experiencia dins d'aquest sector. 

En el sector de la construcció hem implementat eines específiques per a donar resposta a les necessitats particulars d'un dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals: la construcció.

Oferim diferents serveis per a prevenir qualsevol dels actors en una obra:

 1. Elaboració d'estudis bàsics de seguretat i salut.
 2. Elaboració de plans de seguretat i salut.
 3. Externalització de la figura de recurs preventiu.
 4. Externalització de la figura de coordinador de seguretat.
 5. Gestió documental (comunicacions d'obertura dels centres de treball, llibres de subcontractació, etc.).
 6. Inscripció i renovació del Registre d'Empreses REA.
 7. Tasques de supervisió i control a peu d'obra.
 8. Elaboració d'informes de seguretat en l'obra.
 9. Realització d'assistències tècniques.
 10. En fires, seguiment d'execució de les tasques de muntatge i desmuntatge d'estands.
 11. Assessorament general a empreses de construcció.
 12. Elaboració de plans de treball aplicables a les tasques amb risc a exposició a l'amiant.

Objectius:

Aportar respostes/solucionis per a qualsevol necessitat o obligació que es derivi davant l'execució d'una obra de construcció.

Dirigit a:

A empreses promotores d'obres, comunitats de veïns, particulars, contractistes, subcontractistes o ben autònoms, que tenen necessitats i obligacions que complir en el *desarro-*llo d'una obra de construcció.

Des de Previntegral treballem amb el Gremi de la construcció de Barcelona i comarques, Gremi de construcció del Bages i Gremi de la construcció del Garraf. 

Si la seva empresa fa treballs amb amiant

L'amiant és un contaminant cancerigen que, per la seva perillositat, és objecte de normativa específica, RD 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

En el capítol segon del RD es detallen les obligacions de l'empresari, entre les quals destaquem:

1. Inscripció en el RERA Tota empresa, abans de començar treballs amb amiant, ha d'estar prèviament registrada en el registre d'empreses amb el risc d'amiant (RERA) i tenir aprovat un Pla de Treball per a l'Administració. L'empresa es donarà d'alta únicament en el RERA del territori on radiqui la raó social de l'empresa.

2. Elaboració Pla de Treball de l'Amiant El Pla de Treball és un document que recull la planificació dels treballs amb amiant per a garantir que es duran a terme de manera que no es comprometran la seguretat i la salut dels treballadors que executin aquests treballs ni d'altres persones que estiguin prop del lloc on s'efectuï la tasca. Els plans de treball es regulen en l'RD 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

L'empresari ha d'elaborar un pla de treball abans de començar cada tasca amb el risc d'exposició a l'amiant inclosa en l'àmbit d'aplicació del RD 396/2006 i presentar-lo a l'Autoritat Laboral per a la seva aprovació. 

 Previntegral Group donem resposta a totes aquestes obligacions.