Riscos mes rellevants del sector carni

El sector carni presenta un conjunt de riscos molt específics ateses les seves característiques més manuals, la utilització d’eines de tall i les exigències en el manteniment de la carn.

Riscos més destacats del sector carni


ico-risc.webp

Risc ergonòmic.

ico-exposicio.webp

Exposició a contaminats químics de neteja i desinfecció.

ico-biologics.webp

Exposició a agents biològics.

ico-estres.webp

Estrès tèrmic.

ico-formacio.webp

Manca de formació específica del lloc de treball.

ico-soroll.webp

Exposició al soroll.

ico-treball.webp

Ús d’equips de treball.

ico-psicosocial.webp

Risc psicosocial.

ico-risc.webp Risc ergonòmic

És una de les principals causes d’accidents laborals com a conseqüència dels moviments repetitius, les postures forçades i la manipulació manual de càrregues.

Actuacions

L’avaluació dels riscos ergonòmics de cada lloc de treball requereix l’aplicació de mètodes específics i reconeguts.

Avaluar el risc ergonòmic mitjançant una metodologia reconeguda és una obligació legal

Beneficis d’aplicar un mètode reconegut d’avaluació de risc ergonòmic

risc-ergonomic.webp
 • Es redueix la subjectivitat en l’avaluació.
 • S’identifica millor el risc per a cada tipus d’operació i se’n quantifica el nivell.
 • Es coneix millor l’operació pel que fa a ergonomia.
 • Es poden aportar les millors solucions tècniques per reduir el nivell de risc.
 • Les mesures preventives/correctores poden afavorir el benestar del treballador i la seva salut física i psíquica en l’entorn laboral.
 • Es redueix la sinistralitat laboral.

ico-exposicio.webp Exposició a contaminats químics de neteja i desinfecció.

La utilització intensiva de productes de neteja i desinfecció és un tret característic de la indústria càrnia.

El risc més habitual ve per l’exposició a productes clorats, peròxid d’hidrogen i àcids, i sovint es requereix la substitució de productes de desinfecció per evitar resistències dels agents biològics.

L’exposició a agents químics ambientals no és única en els operaris de neteja. Hi pot haver concentració ambiental residual després de la neteja i esdevenir un risc per a la resta de treballadors per inhalació o contacte dèrmic.

Actuacions

Mesures higièniques de contaminants químics durant la neteja i a l’inici del torn de treball en producció per avaluar el risc per inhalació.

La realització de mesuraments higiènics de contaminants químics és una obligació legal

Beneficis de realitzar una adequada avaluació de l’exposició a contaminats químics

exposicio-contaminants-quimics.webp
 • S’identifica la presència del contaminant a l’ambient i se’n quantifica la concentració.
 • L’avaluació quantitativa facilita l’elecció de l’equip de protecció més adient.
 • Es protegeix adequadament els treballadors i se’ls evita problemes respiratoris i sensibilitats.
 • Conèixer l’emplaçament i la concentració del contaminant permet trobar la millor solució per reduir o eliminar el risc.
 • S’eviten sancions qualificades com a “molt greus” per part d’Inspecció de Treball d’acord amb la LISOS.

Treballem amb diversos laboratoris externs per obtenir les alternatives més avantatjoses en preu i celeritat.

ico-biologics.webp Exposició a agents biològics

El sector carni va intrínsecament associat a l’exposició a agents biològics (virus, bacteris...) derivats del tràfic d’animals vius i el seu escorxament i evisceració, així com en altres processos de l’activitat.

En l’avaluació de riscos, és important identificar tots els agents biològics que potencialment poden estar presents al lloc de treball per informar-ne de quina serà la classificació, les possibles profilaxis i les mesures de seguretat i higiene que l’empresari i el treballador hauran d’adoptar.

Avantatges de realitzar una avaluació específica d’exposició a agents biològics

exposicio-agents-biologics.webp
 • Es disposa d’una informació més concreta envers els agents als quals potencialment poden estar exposats.
 • Es redueix el risc de malalties d’origen animal.

ico-estres.webp Estrès tèrmic de fred i calor

L’exposició a temperatures altes o baixes al lloc de treball pot ocasionar des de situacions de desconfort fins a hipotèrmies o cops de calor, segons si l’exposició és al fred o a la calor.

Avantatges de realitzar l’avaluació de l’estrès tèrmic al lloc de treball

estres-termic.webp
 • Es quantifica el risc d’acord amb una metodologia reconeguda.
 • Es prenen les mesures preventives o correctores més adients.
 • S’objectiven les possibles queixes i denúncies dels treballadors.
 • L’adopció de mesures preventives o correctores millora el confort dels treballadors i el seu benestar físic i psíquic al lloc de treball.

ico-formacio.webp Manca de formació específica del lloc de treball

La formació i la informació (art. 18 LRPL) són dues obligacions bàsiques de l’empresari envers els treballadors i el punt de partida perquè el treballador conegui els riscos i les mesures de prevenció al seu lloc de treball.

Avantatges de fer formació als treballadors

manca-formacio.webp
 • Coneixen els riscos del seu lloc de treball i les mesures de prevenció.
 • Es millora la seva cultura preventiva i la seva participació activa.
 • Se evita el risc de grans sancions econòmiques o amb responsabilitat penal per part de l’administració laboral.

ico-soroll.webp Exposició al soroll

Els equips de treball són font de generació de soroll. Per determinar el nivell d’exposició, cal un mesurament higiènic del soroll que els quantifiqui.

És important determinar el nivell d’exposició al soroll per concretar les obligacions de l’empresari, fixades a l’RD 286/2006.

Avantatges de fer mesuraments higiènics de soroll (sonometria o dosimetria)

exposicio-soroll.webp
 • Afavoreix l’establiment d’una cultura preventiva que els treballadors perceben i, per tant, es facilita el camí per a la seva motivació i participació activa envers la seguretat i la salut en el treball.
 • Amb la realització de sonometries i dosimetries, es facilita l’establiment de les mesures preventives més adients.
 • Amb l’establiment de mesures preventives i correctores, s’afavoreix la reducció de l’estrès laboral davant els ambients sorollosos.
 • Es redueix el risc de pèrdues d’audició que poden derivar en malalties professionals.

ico-treball.webp Riscos derivats de l’ús d’equips de treball

Un dels riscos més greus en la indústria alimentària ve per una utilització inadequada dels equips de treball o bé perquè aquests no compleixen la normativa aplicable en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball.

Avantatges d’avaluar els riscos de manera individualitzada per a cada equip de treball

riscos-derivats.webp
 • S’evita haver de realitzar una avaluació de riscos general per tipologia d’equip de treball. L’especificació ens permet identificar els riscos reals que origina l’equip de treball i focalitzar-ne les mesures de prevenció.
 • Una avaluació específica permet a l’empresa planificar temporalment i econòmicament l’execució de les mesures.
 • Es redueixen en gran mesura els riscos més greus en la utilització dels equips de treball.
 • Es redueix la sinistralitat potencialment greu i millora la imatge de cultura preventiva de l’empresa envers treballadors, clients, autoritat laboral i la societat en general.

ico-psicosocial.webp Riscos psicosocials

Es tracta d’un risc transversal present en tots els sectors d’activitat i llocs de treball.

La seva avaluació requereix una valoració quantitativa mitjançant una metodologia reconeguda.

En el criteri propi s’argumenta l’obligació legal d’avaluar el risc psicosocial i la necessitat de fer-ho a través d’una metodologia reconeguda.

Avantatges d’avaluar el risc psicosocial amb metodologia reconeguda

riscos-psicosocials.webp
 • Aporta informació envers factors de risc “no tangibles” que poden causar una afectació negativa en la salut mental del treballador.
 • Mostra una imatge d’empresa que vetlla per la salut dels treballadors.
 • Disminueix la rotació de treballadors i es redueixen les baixes per contingència comuna.
 • Es redueix la probabilitat de conflictes.

A Previntegral, posem a la seva disposició tècnics de PRL formats i amb experiència en l’avaluació del risc psicosocial, i una cap d’àrea llicenciada en Psicologia.

Agilitzem el procés d’avaluació mitjançant noves tecnologies a l’hora de facilitar els qüestionaris que han de respondre els treballadors.

Realitzem un assessorament previ a la direcció de l’empresa, duem a terme un seguiment molt proper en tot el procés d’avaluació i en fem partícips la direcció o la persona que aquesta delegui.