PROCEDIMENT ACTUACIÓ Personal diagnosticat com a POSITIU per el Coronavirus SARS CoV-2

 

1- Quan un/a treballador/a sàpiga que és positiu (confirmat pel seu Centre de Salut, pel Servei de Vigilància de la Salut o per un laboratori privat), haurà d’informar a l’empresa telefònicament, i s’aïllarà al seu domicili. 

2- L’empresa ha de comunicar al Servei de Prevenció, a través de l’adreça electrònica covid19@previntegral.com, que hi ha un treballador/a diagnosticat com a positiu a l’organització.

3- Si la prova ha estat feta al Sistema Públic de Salut, directament li faran la baixa i el seguiment des del seu servei sanitari de referència. Ho ha de comunicar a l’empresa, i l’empresa al Servei de Prevenció. Si la prova s’ha fet a través del Servei de Prevenció, el mateix Servei de Prevenció ho comunicarà al treballador i a l’empresa, farà les gestions necessàries per a la baixa laboral i ho comunicarà al Servei d’Epidemiologia corresponent. 

Si la prova ha estat feta per un laboratori privat, el laboratori ha de facilitar l'Informe dels resultats al treballador/a, i aquest/a li farà entrega al seu metge de capçalera. El treballador/a tindrà que informar a l’empresa dels resultats, i l’empresa al Servei de Prevenció. En tots els casos, el treballador/a romandrà en aïllament al seu domicili, fins a tres dies de la resolució de la febre i de la clínica, amb un mínim de 10 dies des de l’inici de la clínica o de la data del diagnòstic si esta asimptomàtic. El seguiment clínic fins a l’alta el farà el seu centre de salut, que determinarà la necessitat de fer alguna prova diagnòstica confirmatòria d’absència de malaltia, abans de la reincorporació.

4- L’empresa facilitarà al Servei de Prevenció les dades dels treballadors/es (nom i cognoms, DNI/NIE i nº de telèfon) que han estat en contacte estret* amb el treballador positiu.

5- El Servei de Prevenció farà un estudi dels contactes estrets laborals, i gestionarà el seu aïllament durant 10 dies a partir del darrer contacte amb un cas confirmat. Fer proves diagnòstiques als contactes estrets permet saber si estan infectats i millorar el seguiment dels casos, però no és imprescindible realitzar-les. L’aïllament dels contactes estrets és obligatori encara que les proves diagnòstiques de Covid-19 siguin negatives (en cas de fer test antigen es recomana fer al 5 dia del contacte amb el cas positiu )

Es una de les principals mesures de prevenció per controlar la transmissió. Els contactes estrets, si estan asimptomàtics i és possible, podran fer teletreball. Si no és possible, es gestionarà la seva baixa laboral. No és necessari fer una prova diagnòstica de Covid-19 abans de la reincorporació a la feina excepte en treballadors de l’àmbit sanitari i sociosanitari, que serà necessari disposar d’una determinació d’IgG positiva (per serologia d’alt rendiment; no és vàlid un test ràpid d’anticossos) o d’una PCR negativa, o d’una PCR positiva amb un Umbral de cicles (Ct) superior a 30-35 (indicatiu de càrrega viral sense capacitat infectiva).

Contactes estrets: Persones amb qui s’ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, durant un temps total acumulat de 15 minuts en 24 hores, sense mascareta, i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes o de la confirmació diagnòstica.

6- Contactes estrets en entorns amb persones vacunades contra la Covid-19. 

Persona correctament vacunada: 

  • Persones que han rebut dues dosis de vacuna, i l’última dosi ha estat administrada en un període superior a 7 dies (vacuna Pfizer) o 14 dies (Moderna i Astra Zeneca).
  • Persones que només hagin rebut una dosi de vacuna si hi ha l’antecedent previ confirmat amb les proves diagnòstiques d’haver passat la COVID-19.

Contactes estrets:

  • Persona vacunada en un entorn amb cobertura vacunal elevada (residències geriàtriques) NO es considera contacte estret en cas d’exposició. No ha de fer quarantena a menys que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel SARS-CoV-2. 
  • Persona vacunada en un entorn amb cobertura vacunal moderada (centres sanitaris) NO es considera contacte estret en cas d’exposició. No ha de fer quarantena.(Es pot fer PCR per cribatges als 0, 7 i 10 dia de contacte). En cas de presentar símptomes compatibles amb la infecció pel SARSCoV-2, se’ls ha de realitzar les proves diagnòstiques corresponents.
  • Població general o entorns amb cobertura vacunal baixa, les persones vacunades SI que son contactes estrets en cas d’exposició. Han de fer la quarantena corresponent.

Les persones correctament vacunades asimptomàtiques que no siguin contactes estrets no són candidates a cribratges.

7- Previntegral Group posa a disposició de les empreses client la possibilitat de realitzar proves diagnòstiques per a estudi de contactes estrets, i per confirmar absència de malaltia abans de la reincorporació laboral.

Pot demanar informació a infocovid19@previntegral.com.

Procediment d’actuació en cas de personal especialment sensible al Coronavirus SARS CoV-2, casos compatibles amb la Covid-19 i contactes estrets

El “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición del nuevo coronavirus”, Publicat pel Ministeri de Sanitat, estableix:

El servei sanitari de el Servei de Prevenció ha d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d’especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per a això, tindrà en compte l’existència o inexistència d’unes condicions que permetin realitzar el tr eball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora. Amb l’evidència científica disponible a data 15 de gener de 2021 (Informació científica- tècnica sobre la COVID-19, del Ministeri de Sanitat; ECDC; CDC), el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per la COVID-19 les persones amb: malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC> 40), embaràs i majors de 60 anys.

Així mateix, per controlar la transmissió, les empreses, a través dels serveis de prevenció, estan cridades a col·laborar amb les autoritats sanitàries en la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i els seus contactes. Per això, és important que tots els casos ( tant de treballadors antics com de nova incorporació) es comuniquin a el servei de prevenció (covid19@previntegral.com).

A banda de la comunicació activa que ha de fer l’empresa al Servei de Prevenció, en el moment de la realització del examen de salut laboral (ESL) també es valora la presència de criteris per compliment de ser  personal especialment sensible en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2. 

En cas de no realització del ESL, el treballador firma la renúncia informant de si compleix o no criteris de ser personal especialment sensible en relació al SARS-CoV-2.

En els casos de personal especialment sensible s’ha de procedir de la següent manera:

1. Facilitar el teletreball.

2. En cas de no ser possible el teletreball, s’intentarà adaptar i/o reubicar la persona en un altre lloc amb baixa probabilitat d’exposició.

3. En cas de no ser possible cap de les actuacions anteriors es procedirà a iniciar procés de petició de baixa temporal per prescripció mèdica.
Posar-se en contacte amb els serveis mèdics del servei de prevenció, CMPUSALUS. Envia un correu electrònic a covid19@previntegral.com indicant les següents dades:

• Nom i cognoms.
• DNI
• Empresa
• Lloc de treball
• Informe del metge de família amb la patologia actualitzada.

El personal mèdic de CMPUSALUS es posarà en contacte amb aquestes persones per valorar les mesures preventives que cal adoptar per no elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora, i, en el cas que es cregui oportú, s’emetrà el corresponent informe per poder tramitar la baixa a el Servei Públic de Salut

Cal recordar la necessària confidencialitat de les dades mèdiques i diagnòstics, la confirmació mitjançant un informe mèdic d’un cas de coronavirus positiu no permet en cap cas fer públiques altres dades mèdiques.

Descarregar PDF: Procediment d’actuació en cas de personal especialment sensible al Coronavirus SARS CoV-2, casos compatibles amb la Covid-19 i contactes estrets

Recomanacions de Salut pels contactes estrets d’un cas diagnosticat com a positiu de Covid-19 o per sospitosos:

Aillament preventiu per als contactes estrets de covid-19

Descarregar infografia Aïllament preventiu contactes estrets

Decàleg sobre com actuar en cas de tenir símptomes de Covid-19

Decàleg sobre com actuar en cas de tenir símptomes de Covid-19

Infografia Decàleg sobre com actuar en cas de tenir símptomes de Covid-19

Quarentenes per a contactes estrets de COVID-19

Infografia Quarentena per a contactes estrets

Tipus de baixa laboral a causa de la Covid-19

Descarregar pdf tipus de baixa laboral a causa de la covid-19

Sol·licitar informació Proves Covid