Mesures de seguretat a l'empresa

Les mesures proposades per les autoritats sanitaries se centren en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors, amb l’objectiu de minimitzar-ne el risc i contenir la Covid-19. 

Mesures de seguretat a l'Empresa Covid-19

Descarregar infografia Mesures de Seguretat a l'empresa

  1. S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d’implementar treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas, s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
  2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d’adoptar, als centres de treball, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball.

En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n’és obligatori l’ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

És essencial reforçar les mesures d’higiene habituals, rentar-se sovint les mans amb sabó o desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques.

Cal intensificar els procediments de neteja habituals en les superfícies que poden estar més en contacte amb les mans (estacions de treball, taules, poms de les portes, etc.) i dur a terme desinfeccions periòdiques.

Rentat de mans

Descarregar infografia Rentat de mans

Aquesta informació està en revisió permanent, en funció de l’evolució i la nova informació de la malaltia d’acord amb el criteri de l’autoritat sanitària. 

Per a més informació: Informació Gencat, dogc-gencat