cursbanner

SEGURETAT EN L’ÚS DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació en matèria preventiva en la manipulació segura de plataformes elevadores mòbils de personal, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i l’article 5 del RD 1215/97 de disposicions mínimes de seguretat en l’ús d’equips de treball.

 
botoinfook  botofitxa