cursbanner

FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR MINER ORDRE ITC/1316/2008

Mitjançant l’Ordre ITC /1316/2008, de 7 de maig, s’aprova la instrucció tècnica complementària 02.1.02, “Formació preventiva per a l’exercici del lloc de treball”, del reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, que té per objecte la regulació de la formació professional mínima en matèria de seguretat i salut laboral que han de tenir, amb caràcter obligatori, els treballadors/es que tenen el seu lloc de treball habitual en centres adscrits a activitats mineres.

 
botoinfook  botofitxa