cursbanner

FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC)

L’any 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, que exigeix que les empreses que vulguin contractar o ser contractades han d’acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, per a les empreses del sector de la construcció, serà la contemplada al VI Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció.
 
botoinfook  botofitxa