Calendari de formació

FLC Construcció: Paleteria

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.

2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.

3. Verificació, identificació i vigilància de el lloc de la feina i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn de el lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.

5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.

6. Primers auxilis i mesures d'emergència.

Contingut específic per a obra:

1. Definició dels treballs.
- Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
- Distribució interior (envans).
- Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, ...).

2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos de el lloc (genèrica).
- Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, ...
- Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P, ...).


 

NOTA IMPORTANT:

A conseqüència d'una sentència judicial que estableix que la formació obligatòria de PRL no es pot bonificar, Previntegral ha decidit suspendre temporalment la prestació del servei de gestió de la bonificació en aquest tipus de cursos, per tal de garantir-ne la seguretat jurídica entitat i de les empreses.

Així mateix, recomanem que les empreses no es bonifiquin aquest tipus de formació, per tal de salvaguardar-ne la seguretat jurídica.

En aquesta sentència no es considera la formació PRL com una acció formativa adreçada a l'obtenció de la formació professional per a l'ocupació (qualificant), sinó que es tracta d'una formació que ve imposada de forma obligatòria per la legislació en aquesta matèria (llei de prevenció, convenis col·lectius, instruccions tècniques, ...), responsabilitat de l'empresari i que, per tant, ha de ser sufragada per aquest.

Això afecta directament la bonificació de totes les formacions PRL, que des d'aquest mateix moment deixen de ser tractades com a bonificables per Previntegral, ja que davant d'una possible inspecció de la Seguretat Social generaria reclamacions de l'import bonificat amb recàrrecs, interessos i sancions.
 

Inscripció

Places disponibles: 4

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:21/12/2022

Fi del curs:21/12/2022

Modalitat:Presencial

Durada:6 hores

Preu per persona:189.66€

Dies i horaris:21-12-2022  15:00h-21:00h

Lloc:Previntegral Manresa
Av. dels Dolors, 34, 08243 Manresa, Barcelona