Calendari de formació

FLC Construcció: Paleteria

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.

2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.

3. Verificació, identificació i vigilància de el lloc de la feina i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn de el lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.

5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.

6. Primers auxilis i mesures d'emergència.

Contingut específic per a obra:

1. Definició dels treballs.
- Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
- Distribució interior (envans).
- Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, ...).

2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos de el lloc (genèrica).
- Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, ...
- Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P, ...).

Inscripció

Places disponibles: 8

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:07/10/2022

Fi del curs:15/10/2022

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.74€

Dies i horaris:07/10/2022 15:30H-19:30H
08/10/2022 08:00H-14:00H
14/10/2022 15:30H-19:30H
15/10/2022 08:00H-14:00H

Lloc:Previntegral Igualada
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 36, 08700 Igualada, Barcelona

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€