Previntegral
Dilluns 17 octubre 2022

Manipulació d’amiant: obligacions i responsabilitats

Tots els sectors
Manipulació d’amiant: obligacions i responsabilitats

 

La normativa per a la manipulació d’amiant és molt exigent perquè es tracta d’un material nociu per a la salut i, per tant, qualsevol contacte que hi pugui haver ha de ser sota estrictes normes per evitar sancions i per a la salut de tothom. En aquest article, analitzarem les normatives a les quals està subjecte.

 

Tal com estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, totes les activitats relacionades amb el desmuntatge i la retirada de material que contingui amiant (MCA) les han de fer empreses especialitzades i inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) del Departament d’Empresa i Treball.

Abans de fer qualsevol acció amb aquest risc, es necessita un pla de treball o un pla específic.

L’empresa RERA, executora dels treballs, és la responsable de seguir i complir els protocols i els procediments establerts a la normativa i al pla de treball, tant per protegir els treballadors com la salut pública i el medi ambient.

 

MARC NORMATIU PER ZONES

Catalunya 

Acord del Govern 156/2021, de 12 d’octubre, de modificació de l’Acord GOV/149/2019, de 22 d’octubre, pel qual es crea la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya i per a l’impuls d’un Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya.

Acord de Govern 149/2019, de 22 d’octubre, pel qual es crea la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya i per a l’impuls d’un Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya.

Àmbit municipal

Diputació de Lleida: moció per a la realització de cens i registre d’edificis públics que continguin elements amb MCA.

Terrassa: moció sobre diferents actuacions relacionades amb l’amiant (23/06/2021).

Sant Pere de Ribes: moció per a la realització de cens i registre d’edificis públics que continguin elements amb MCA (28/09/2021).

Estat espanyol

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen els criteris per a la seva notificació i registre.

Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos.

Europa

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’erradicació l’amiant a la UE (2015/C 251/03).

Resolució del Parlament Europeu, de 14 de març de 2013, sobre els riscos per a la salut al lloc de treball relacionats amb l’amiant i perspectives d’eliminació de tot l’amiant existent. (2012/2065[INI]).

Reglament (CE) 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i els preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) 793/93, del Consell, i el Reglament (CE) 1488/94, de la Comissió, així com la Directiva 76/769/CEE, del Consell, i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE, de la Comissió.

Informe amb recomanacions a la Comissió sobre la protecció dels treballadors contra l’amiant (2019/2182[INL]).

 

FORMACIÓ

De conformitat amb l’article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l’empresari haurà de garantir una formació apropiada per a tots els treballadors que estiguin, o que puguin estar, exposats a pols que contingui amiant, a més d’assegurar el coneixement dels riscos i l’aplicació correcta dels procediments de treball, i les mesures de prevenció que cal adoptar, tant per a la seva pròpia protecció com per a la d’altres persones.

Aquesta formació ha d’incorporar, a més d’un component teòric, una part pràctica on es coneguin i practiquin aspectes com, per exemple, l’ús de tots els equips, inclosos els de la protecció col·lectiva i individual, susceptibles de ser utilitzats en l’exercici de les seves tasques.

La formació es repetirà periòdicament i sempre que canviï el tipus d’activitat realitzada.

L’empresari és l’últim responsable de la formació dels seus treballadors.

- Recorda! Divendres 21 webinar de tot el que necessites saber si treballes amb amiant, apunta't! 

Des de Previntegral t’acompanyem en qualsevol necessitat en l’àmbit de treballs amb amiant. Inscripcions al RERA, elaboració de plans de treball d’amiant, controls d’exposició ambiental, vigilància de la salut específica o formació relacionada en aquest àmbit. Posa’t en contacte amb nosaltres sense cap compromís!

Compartir

En Previntegral utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.