Previntegral
Dilluns 10 octubre 2022

Manipulació d’amiant: Creació d'un pla de treball

Manipulació d’amiant: Creació d'un pla de treball

 

L'amiant és un grup de fibres minerals naturals de gran fortalesa i resistència a la calor. Des del 2002, se n’ha prohibit comercialitzar-lo pel seu caràcter cancerigen. A partir d’aquesta llei, quan identifiquem situacions amb risc d’exposició per a les persones, hem de prendre mesures per corregir-ho i minimitzar-ho.

En compliment del Reial decret 396/2006, de 31 de març, qualsevol acció sobre un material amb amiant l’ha de fer una empresa especialitzada i inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), conjuntament amb un pla de treball o un pla específic.

QUÈ HA D'ESPECIFICAR EL PLA DE TREBALL ESPECÍFIC? 

Es tracta d’un document que ha de recollir les activitats i les operacions que es realitzaran amb materials amb amiant i les mesures preventives que s’adoptaran per garantir la seguretat i la salut dels treballadors que efectuïn aquestes operacions.

Punts concrets del pla 

1. La descripció del treball que s’ha de realitzar, amb especificació del tipus d’activitat corresponent: retirada d’amiant, demolició, manteniment o reparació, treballs amb residus, etc.

2. Els tipus de material que cal intervenir i indicar si és friable (amiant projectat, calorifugats, panells aïllants, etc.) o no friable (fibrociment, amiant-vinil, etc.), i, si escau, la forma de presentació a l’obra i assenyalar les quantitats d’amiant que s’han de manipular o de materials i que el continguin.

3. La ubicació del lloc on s’han d’efectuar els treballs.

4. La data d’inici i la durada previstes de treball.

5. La relació nominal dels treballadors implicats directament a la feina o amb contacte amb el material que conté amiant, així com categories professionals, oficis, formació i experiència dels treballadors esmentats en els treballs especificats.

6. Els procediments que s’aplicaran i les particularitats que es requereixen per a l’adequació d’aquests procediments al treball concret a realitzar.

7. Les mesures preventives previstes per limitar la generació i la dispersió de fibres d’amiant a l’ambient i les mesures adoptades per limitar l’exposició dels treballadors a l’amiant.

8. Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors especificant les característiques i el nombre de les unitats de descontaminació i el tipus i la manera d’usar els equips de protecció individual.

9. Les mesures adoptades per evitar l’exposició d’altres persones que siguin al lloc on s’efectuï el treball i la seva proximitat.

10. Les mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què estan exposats i les precaucions que calgui prendre.

11. Les mesures per a l’eliminació dels residus d’acord amb la legislació vigent, indicant-hi l’empresa gestora i l’abocador.

12. Els recursos preventius de l’empresa i, si són aliens, indicar-hi les activitats concentrades.

13. Procediment establert per a l’avaluació i el control de l’ambient de treball d’acord amb el que preveu el Reial decret 396/2006.

14. Quan es tracti d’operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables amb antelació, especialment en els casos de manteniment i reparació, l’empresari podrà substituir la presentació d’un pla per cada treball per un d’únic, de caràcter general, que faci referència al conjunt d’aquestes activitats i contingui les especificacions que cal tenir en compte en el seu desenvolupament.

 

QUAN S'HA DE FER UN PLA GENÈRIC EN LLOC D'UN PLA DE TREBALL ESPECÍFIC? 

1. Treballs de manteniment de curta durada i reparació no programable amb antelació. Es tracta de substitucions de juntes, sabates de fre i embragatges, operacions de manteniment d’instal·lacions elèctriques, canonades d’aigües, etc.

El pla haurà de fer constar en quina o en quines empreses principals els és d’aplicació, és a dir, on es pot realitzar el manteniment, la reparació i el tipus de material concret que conté amiant i sobre el qual es pot treballar.

2. Treballs de curta durada de retirada de material de fibrociment. Tots els que compleixin les condicions següents:

- Efectuar-los, en la seva totalitat, en una jornada laboral

- Hores màximes per treballador en totes les operacions incloses en el pla de treball: 4 hores

- Suma total d’hores màximes treballades entre tots els treballadors, considerant totes les operacions contemplades al pla de treball: 16 hores

- En cas de retirada de plaques de fibrociment, la superfície total màxima que cal retirar és de 100 m2

3. Treballs amb material que conté amiant no programables amb antelació. En casos com retirada de runa i materials amb fibrociment en situacions d’emergència, com ara després d’un incendi, atès que és un cas no programable amb antelació.

També es pot aplicar un pla genèric en activitats com ara:

  • Recollida i transport de residus d’amiant
  • Abocadors de residus
  • Presa de mostres per a la realització d’estudis d’identificació de materials amb amiant
  • Anàlisi i assaig per identificar MCA
  • Vigilància i control ambiental que no entrin dins de les excepcions especificades a l’article 3.2 de l’RD 396/2006 (vegeu les excepcions de l’àmbit d’aplicació de l’RD 396/2006).

Els plans genèrics de treball s’han d’actualitzar, si canvien significativament les condicions d’execució.

 

Previntegral és una opció de qualitat i garantia per donar resposta a qualsevol necessitat en l’àmbit de treballs amb amiant. Si us cal inscriure al RERA, elaborar plans de treball d’amiant, controls d’exposició ambiental, vigilància de la salut específica o formació en aquest àmbit, us podeu posar en contacte amb nosaltres sense cap compromís!

 

 

 


Compartir

En Previntegral utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.