Previntegral
Dilluns 18 octubre 2021

Els accidents laborals més comuns: com podem evitar-los?

PRL Tots els sectors

 

Segons l’estadística d’accidents de treball publicada pel Ministeri de Treball i Economia Social, del gener al juny del 2021 es van produir un total de 262.355 accidents amb baixa, un 19,5% més que en el mateix període del 2020. Així mateix, els accidents sense baixa van augmentar un 12,2%. 

El percentatge d’accidents greus també ha augmentat (aproximadament, un 10%), però el nombre d’accidents mortals s’ha vist disminuït, si bé molt lleugerament, en un 5,5%.

Pel que fa a sexes, s’observa un augment en tota la tipologia de sinistralitat en les dones.

El desconeixement, la poca formació, la falta de conscienciació i la nova situació pandèmica són els motius fonamentals pels quals segueix havent-hi una tendència a l’alça dels accidents laborals, així com de l’aparició, en les parts altes de la taula de sinistralitat, de sectors d’activitat que abans no ocupaven aquest espai.

Els accidents laborals més greus tenen lloc en els sectors del transport i l’emmagatzematge, la construcció, la indústria manufacturera, el comerç i les reparacions de vehicles.

(*) Font: mites.gob.es 

Tot i que hi ha una important càrrega de normativa legal que vetlla per la seguretat de les persones treballadores, és evident que les empreses i els treballadors han de posar més de la seva part per implementar i garantir la seguretat i la salut laborals. En definitiva, per entendre la prevenció de riscos laborals com una inversió i no com una despesa. 

El primer pas per implicar-s’hi és nodrir-se de la cultura de la prevenció de riscos laborals, entenent què són els accidents laborals i com es produeixen. 

La importància de prevenir els accidents laborals a l’empresa.

A part de protegir la salut i la seguretat de les persones treballadores, la prevenció dels accidents laborals comporta una sèrie de beneficis que és interessant remarcar:

 • Millora de la productivitat laboral.
 • Reducció de les paralitzacions en els processos de producció de l’empresa.
 • Reducció del nombre de baixes i dels costos que hi estan associats.
 • Evitació de responsabilitats imputables a l’empresa.
 • Reducció dels costos relacionats amb les pòlisses d’assegurances d’accidents.
 • Millora en la imatge i la reputació de l’empresa i el producte.  

Per evitar un accident, és imprescindible que estiguem preparats i que siguem capaços d’identificar-lo abans que succeeixi. 

Com podem reduir els accidents laborals de les empreses?

 1. Realitzant una avaluació de riscos que plasmi la situació en què es troba l’empresa.
 2. Dissenyant un pla d’acció amb les accions correctores que s’han de dur a terme d’acord amb els riscos  existents que poden afectar la seguretat dels treballadors.
 3. Implementant i executant el pla d’acció, donant a conèixer als treballadors els riscos als quals estan exposats, informant-los del pla d’acció que es durà a terme i formant-los en les matèries que siguin necessàries perquè prenguin consciència de com exercir la seva activitat de manera segura. Aquest pla podrà incloure millores d’actuació del personal, subministrament d’EPIS, inversió en maquinària i/o tecnologia i formació amb la finalitat d’incrementar la seguretat de l’empresa.
 4. Valorant els resultats obtinguts: valorant el compliment d’objectius del pla d’acció. 
 5. Establint una nova planificació per adaptar el pla d’acció al nou exercici i amb les millores necessàries.
 6. Aprenent dels errors, és a dir, fent una adequada investigació dels accidents que han succeït a l’empresa per evitar-ne la repetició. 

És important promoure una comunicació preventiva, fluida i activa, entre totes les persones de l‘empresa.

Condueix la teva empresa cap a una cultura preventiva per reduir accidents:

 • Coneix els riscos que podrien estar associats a cada lloc de treball de la teva empresa. Amb aquesta finalitat, és recomanable fer una avaluació de riscos laborals. 
 • Estableix les mesures preventives necessàries per posar fre al risc de tenir un accident laboral.
 • Informa i forma el personal de l’empresa perquè sàpiga què ha de fer i què no ha de fer.
 • Promou un lideratge preventiu entre les persones que ostenten càrrecs de direcció perquè supervisin el compliment de les mesures adoptades.
 • Compta amb un pla d’acció per a emergències.
 • Fes que els teus treballadors prenguin consciència del que fan per evitar distraccions i possibles lesions.
 • Motiva els teus treballadors constantment perquè hi hagi un bon clima laboral; valora’n la feina ben feta i l’esforç. 
 • Permet que els treballadors descansin amb freqüència, ja que la majoria d’accidents es produeixen a conseqüència d’una pèrdua d’atenció que pot ser deguda al cansament o la saturació.
 • Inverteix en prevenció de riscos laborals.

Descarregar infografia


Compartir

En Previntegral utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.