cursbanner

AMIANT: TREBALLS ESPECÍFICS

Curs derivat de les obligacions de formació de riscos específics del lloc de treball previstes a l’RD 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 
botoinfook  botofitxa